Onze milieu-footprint

Als financiële dienstverlener is de impact van de bedrijfsprocessen van CZ groep op het milieu beperkt. We identificeren dan ook geen grote milieurisico’s. Niettemin hebben we continu aandacht voor het verduurzamen van onze organisatie. Onze focus ligt hierbij op energie en mobiliteit. In 2020 verliepen onze plannen door de coronapandemie anders dan verwacht.

Vanuit ons Facilitair Bedrijf sturen we met het oog op het milieu op de vermindering van ons elektriciteitsverbruik, ons bedrijfsafval en gasverbruik en op de verduurzaming van mobiliteit. Zo investeren we in het energie-efficiënt maken van onze gebouwen (bijvoorbeeld met de installatie van LED-verlichting) en kopen we 100 procent Nederlandse wind in. Het mobiliteitsbeleid voor onze medewerkers is gericht op het zoveel mogelijk gebruikmaken van het openbaar vervoer en/of de fiets. We boekten hier in de afgelopen jaren goede resultaten op.

CO2 footprint (aangegeven in ton CO2)*

   
 

2020

2019

Δ%

Aardgasverbruik

247

267

-7%

Verbruik auto's (lease en eigen beheer)

479

958

-50%

Elektriciteit

-

-

-

Stadsverwarming

254

180

+41%

Zakelijke kilometers eigen auto

112

264

-58%

Totaal

1.092

1.669

-35%

Impact van corona

In de eerste twee maanden van 2020 boekten we volgens plan vooruitgang op de verdere ontwikkeling van ons afvalmanagement, het terugdringen en compenseren van aardgasverbruik, de verdere verduurzaming van ons mobiliteitsbeleid en het overkoepelende CZ Milieubeleidsplan. Begin maart moesten onze prioriteiten echter herzien worden. Met de uitbraak van de coronapandemie en de abrupte overgang naar thuiswerken, kwam de focus van het Facilitair Bedrijf direct te liggen op crisismanagement en het faciliteren van medewerkers in hun thuiswerkomgeving. Tegelijkertijd is hard gewerkt aan de herinrichting van de kantoorgebouwen om medewerkers die op kantoor moesten zijn, zo veilig mogelijk te laten werken en verzekerden op onze servicelocaties veilig te ontvangen. Onder de noemer ‘CZ-werkomgeving van de toekomst’ is vanaf de zomer gestart met het uitdenken van een structurele herinrichting van onze kantoren in het licht van de verwachte nieuwe balans tussen thuis en op kantoor werken, ná de coronapandemie.

Resultaten 2020

Hoewel de coronapandemie een deel van onze geplande activiteiten heeft stilgelegd, heeft dat niet alle plannen getroffen. Zo is de periode dat er zo goed als geen medewerkers op kantoor waren gebruikt om onderhoud uit te voeren. Evenmin is de coronapandemie nadelig geweest voor de milieu-impact van onze bedrijfsvoering in 2020. Omdat we aanzienlijk minder op kantoor hebben gewerkt en ook zo goed als niet gereisd hebben, is onze footprint op meerdere punten lager dan in voorgaande jaren. Hier tegenover staat dat we in onze kantoorgebouwen de ventilatiecapaciteit hebben opgevoerd en ook ’s nachts het systeem aan hebben laten staan. Deze keuzes zijn gemaakt in het belang van de veiligheid van onze medewerkers en klanten. Hiernaast realiseren we ons dat er sprake kan zijn van de verplaatsing van een deel van onze footprint doordat onze medewerkers in plaats van op kantoor thuis hebben gewerkt.

Milieucijfers 2020*

   
 

2020

2019

Δ%

Papierafval

59.395 kg

83.604 kg

-29%

Bedrijfsafval

88.861 kg

166.997 kg

-47%

Elektra - 100% Nederlandse Wind

5.240 MWh

5.795 MWh

-10%

Mobiliteit - NS Cards

784.880 km

3.742.146 km

-79%

CO2-footprint

1.092 ton CO2

1.669 ton CO2

-35%

Percentage digitale declaraties

85%

82%

+3%

* De methodiek van de meting van onze milieucijfers en onderdelen van de CO2-footprint wordt continu doorontwikkeld. Hierdoor zijn cijfers van oude jaren niet altijd goed te vergelijken met de cijfers van het verslagjaar

Vooruitblik 2021

Hoewel de impact van de coronapandemie op onze werkomgeving naar verwachting in 2021 nog een tijd zal aanhouden, voorzien we komend jaar wel ons Milieubeleidsplan verder op te kunnen stellen en de bijbehorende acties op te starten, waaronder de implementatie van de CO2 Prestatieladder. Het nieuwe beleid zal waar mogelijk direct aansluiten op de uitgangspunten van de ‘CZ -werkomgeving van de toekomst’.