Raad van Bestuur

De RvB is belast met het besturen van de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, de strategie en de resultaten die daaruit voortvloeien. Jaarlijks stelt de RvB een doorlopend driejarenplan inclusief jaarbegroting op, herijkt de strategie en stelt voor alle risicocategorieën een (herijkte) risicohouding op. Hiermee worden kaders geschetst waarbinnen de divisies mogen opereren met de aan hen toegekende verantwoordelijkheden. Ook wordt jaarlijks de riskmanagementpolicy herijkt. De RvB bestaat uit twee leden.

De Raad van Bestuur in 2020

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Nationaliteit

Dhr.

drs.

J.G.B. de Groot

1 mei 2019

NL

Dhr .

drs.

A.W.L. van Son

15 oktober 2010

NL

De twee leden van de RvB zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie (collegiaal bestuur). Ten aanzien van risicobeheer ligt de eindverantwoordelijkheid bij de voorzitter van de RvB. De RvB vergadert tweewekelijks. Besluiten worden genomen na overleg met en consultatie van het Concern Management Team (CMT). Dit CMT bestaat uit de directeuren van de divisies van CZ groep en de secretaris van de RvB. In 2020 heeft één wijziging plaatsgevonden in het CMT met het aantreden van de nieuwe directeur Governance, Risk & Compliance.

De RvB zet om te komen tot zorgvuldige besluitvorming specifieke (advies)commissies in:

  • de beleggingscommissie adviseert op het gebied van vermogensbeheer;

  • het zorgkosten- en risicovereveningsoverleg geeft informatie over de zorgkostenontwikkelingen, risicoverevening en het effect daarvan op het resultaat;

  • het premieoverleg adviseert over de jaarlijkse premiestelling;

  • het strategieoverleg adviseert over strategische ontwikkelingen en de invulling van de strategie.

Het Concern Management Team in 2020

Geslacht

Titel

Naam

Nationaliteit

Dhr.

RE RA

W. van Duijn, directeur Governance, Risk & Compliance (tot 1 juli 2020)

NL

Dhr.

drs.

J.W.M.W. Gijzen, directeur Zorg

NL

Dhr.

drs. RA

B.A.H. van Hoorn, directeur Governance, Risk & Compliance 

NL

Dhr.

 

R.M. van Hees, directeur Financiën

NL

Dhr.

 

A.H.C. van Rhijn, directeur ICT/IPM/Data Science Team

NL

Mw.

mr.

B.A. Snijder, directeur Verzekerden & service en directeur HRM

NL

Mw.

mr.

K.T.K. Staffhorst, secretaris Raad van Bestuur

NL

Dhr.

MA,MSc

K.C.F. Stolper, directeur Marketing & Verkoop

NL

Dhr.

MSc

M. Suijkerbuijk, directeur Operations

NL

Mw.

RA

M. Vermeij-de Vries, directeur Interne Audit Dienst

NL

Ook het CMT heeft een aantal (advies)commissies:

  • de commissie productontwikkeling adviseert over de introductie van nieuwe producten;

  • de commissie productonderhoud adviseert over wijzigingen in bestaande producten;

  • de stuurgroep Informatie Voorziening (IV) adviseert over het projectportfolio binnen CZ groep.