Onze rol op de zakelijke markt

Werkgevers hebben een steeds groter wordende verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Via de collectieve zorgverzekering bieden wij hen ondersteuning met onze expertise op het vlak van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Onze zakelijke collectiviteiten lenen zich goed om groepsgewijs te werken aan preventie: je hebt een groep mensen die in veel gevallen te maken heeft met dezelfde gezondheidsuitdagingen. Bijvoorbeeld wanneer er fysiek zwaar werk wordt verricht of wanneer er regelmatig sprake van een hoge werkdruk is. Met de data die we tot onze beschikking hebben, kunnen we

gezondheidsuitdagingen die gerelateerd zijn aan het werk opsporen en werkgevers een passend advies geven hoe zij met hun werknemers deze uitdagingen te lijf kunnen gaan. 

Onze bijdrage aan het gezondheidsmanagement van werkgevers wordt door 29 procent van de zakelijke markt (zowel CZ-klanten als niet CZ-klanten) actief herkend en erkend. Een resultaat dat laat zien dat we goed op weg zijn naar de ambitie die we richting 2021 hierop hebben gesteld. Omdat we de onderzoeksmethodiek in het afgelopen jaar hebben aangepast, is de uitkomst dit jaar niet vergelijkbaar met het voorgaande jaar.

Impact van corona in 2020

In 2020 hebben we bij het uitbreken van de coronapandemie in hoog tempo gewerkt aan nieuw en aangepast aanbod om medewerkers van onze zakelijke klanten ook tijdens deze onzekere, geheel nieuwe omstandigheden te ondersteunen met hun gezondheidsmanagement. Bij thuiswerkers zagen we problemen ontstaan door het te lang achter het beeldscherm doorwerken en te weinig pauzes nemen. Bij werknemers die in dienstverlening of andere vakgebieden werken waar zij ‘onder de mensen zijn’, zagen we gevoelens van onveiligheid de kop op steken. Ook hebben we te maken met werknemers die onzeker zijn over het voortbestaan van hun baan, met alle stress die dat met zich meebrengt. Op veel uitdagingen hebben we werkgevers en werknemers kunnen ondersteunen met bestaande dienstverlening die we op maat hebben gemaakt voor de huidige omstandigheden. Tevens hebben we in samenwerking met verschillende aanbieders nieuwe diensten opgeleverd. Speciale aandacht hadden we voor ziekenhuispersoneel. We lieten voor hen via het FitzMe-portaal de module ‘Fit in de zorg’ ontwikkelen. Daarnaast plaatsten we ‘power nap pods’ in een aantal ziekenhuizen in onze kernregio’s; in deze cabines kon zorgpersoneel een korte rustpauze nemen om weer energie op te bouwen.

Collectiviteitskorting

Er is de afgelopen jaren discussie geweest over de premiekorting aan leden van een collectiviteit (de ‘collectiviteitskorting’). In 2020 heeft de overheid besloten de collectiviteitskorting op de basisverzekering vanaf 1 januari 2023 af te schaffen. Een besluit dat wij betreuren. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf collectiviteiten en zorgverzekeraars met een eerdere verlaging van de korting de opdracht mee om de resterende korting te rechtvaardigen. Uit een onderzoek dat Equalis in opdracht van VWS uitvoerde blijkt dat dit lukt. Er zijn bij maar liefst 89 procent van de collectiviteiten met korting zorginhoudelijke afspraken gemaakt. En bij grote zorgverzekeraars is bij bijna de helft van de collectiviteiten een mogelijk of zelfs aannemelijk effect op de zorgkosten geconstateerd. De korting levert dus uiteindelijk voor alle Nederlanders geld op. Dit beeld werd bevestigd door het onafhankelijke onderzoek naar de waarde van collectiviteiten dat Vital Innovators in opdracht van CZ groep uitvoerde. Hieruit blijkt dat iedere euro die geïnvesteerd wordt in bedrijfszorg gemiddeld 1,42 euro oplevert voor álle belanghebbenden (werkgevers, werknemers, zorgverzekeraars en alle andere verzekerden). Wij geloven dan ook in de waarde van collectiviteiten en zien dat er veel goeds gebeurt in de samenwerking tussen zorgverzekeraars en werkgevers. We zetten erop in om met aantoonbare waarde voor werknemers de collectief verzekerden aan ons te blijven binden, zodat de maatschappelijke waarde van de collectiviteitsverzekering behouden blijft.