Innovatie in zorg

Het zorglandschap verandert snel. Zorgkosten stijgen, evenals de zorgvraag door onder meer vergrijzing en de toename van chronische ziekten. De werkdruk van het zorgpersoneel neemt toe. Om zorg nu en op lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

CZ groep werkt momenteel in drie innovatieprogramma’s aan zorgverbetering: Samen beslissen, Gepersonaliseerde zorg (My best treatment) en de herinrichting van zorgprocessen onder meer met eHealth. Dat laatste is tijdens de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. We zijn al vroeg in de crisis proactief zorgaanbieders gaan helpen om de transformatie naar digitale zorgprocessen te maken en om op die manier zorg ook in coronatijd beschikbaar te houden voor patiënten. Dit hebben we in vier sectoren gedaan: huisartsenzorg, ziekenhuizen, GGZ en ouderenzorg. Het gaat hierbij om grote structurele veranderingen die zich al eerder in kleine pilots hebben bewezen, zoals de inzet van online coaches voor mensen met een chronische aandoening. Meerdere ziekenhuizen hebben in 2020 een intentieverklaring getekend om grootschalig binnen minimaal drie chronische aandoeningen online coaches in te gaan zetten. Zij wisselen onderling ervaringen uit om van elkaar te leren. We zijn in gesprek met verschillende organisaties voor ouderenzorg die met de transformatie aan de slag willen; met één organisatie hebben we inmiddels een driejarig contract gesloten.

CZ eHealth waardemodel

De inzet van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in de gezondheidszorg (eHealth) maakt veel nieuwe vormen van zorgverlening mogelijk. Communicatie tussen zorgverlener en patiënt wordt makkelijker en de patiënt krijgt meer eigen regie, bijvoorbeeld door het monitoren van de eigen gezondheid. Het helpt specialisten om gerichter te werken en zo de wachtlijsten te verkorten en het biedt verlichting voor de druk op verschillende zorgverleners in Nederland, onder wie de huisartsen.

Innovatieve projecten die veelbelovend zijn voor het opleveren van toegevoegde waarde voor onze verzekerden beoordelen we vooraf aan de hand van het CZ eHealth waardemodel. Hiermee toetsen we altijd op drie dimensies: kosten, kwaliteit en toegankelijkheid. Innovatieve projecten richten zich vaak maar op één van deze dimensies, terwijl we in de praktijk zien dat deze drie in balans moeten zijn voor een succesvol resultaat. In vier stappen selecteren we welke oplossingen door welke leveranciers bij welke zorgaanbieders geïmplementeerd kunnen worden. CZ groep investeert zowel in menskracht – door de inzet van projectcoaches – als op financieel gebied in meerjarencontracten. We streven ernaar om hier ook andere zorgverzekeraars bij te betrekken en het eHealth waardemodel als landelijk model voor de inzet van eHealth te gaan gebruiken.

Digitale huisarts in opkomst

De coronacrisis zorgde in 2020 voor een versnelling van digitalisering in de huisartsenpraktijk. In Zeeland rolden wij versneld Medicoo uit, een app waarmee patiënten die niet staan ingeschreven bij een huisarts een online videoconsult kunnen krijgen. Sinds 2018 hebben we bij Het Huisartsenteam in West-Brabant ervaring opgedaan met de inzet van eHealth in de huisartsenpraktijk. Patiënten kunnen via een speciaal ontwikkelde app consulten inplannen, vragen aan de dokter stellen en herhaalmedicatie aanvragen. De app zorgt ervoor dat artsen en assistenten minder tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen en dus meer tijd voor patiënten hebben. In 2020 hebben we deze vorm van eHealth op grotere schaal kunnen inzetten.

Online GGZ-behandeling

Binnen de GGZ heeft in 2020 de inzet van online GGZ-behandelingen, mede door corona, een hoge vlucht genomen. Een online behandeling werkt hetzelfde als een gewone behandeling, maar wordt gedaan via de computer, tablet of smartphone. Bij het eerste gesprek worden de klachten besproken en een behandeltraject opgesteld. In de weken daarna spreekt de cliënt regelmatig met de therapeut via beeldbellen en gaat thuis zelf aan de slag met online modules. Zo wordt structureel gewerkt aan de klachten.

Personal Health Train

CZ groep was in 2020 medewinnaar van de Computable Award 2020 voor het project Personal Health Train (PHT). Met PHT kunnen aangesloten organisaties informatie analyseren, terwijl privacygevoelige (medische) gegevens veilig opgeslagen blijven bij de oorspronkelijke bron. Zo kunnen data gemakkelijk, breder en betekenisvol ingezet worden voor besluitvorming in de gezondheidszorg zonder dat dit privacy-issues oplevert. PHT vormt daarmee een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling en inzet van meer persoonsgerichte zorg. PHT is een samenwerking tussen verschillende partijen in de zorg, waaronder Radboudumc, LUMC, Zorginstituut Nederland, Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en CZ groep.