Verslag van de Raad van Commissarissen

Intensief jaar waarin het algemeen belang prevaleerde

  

Na een voorspoedige start van het jaar werd vanaf eind februari de agenda van het bestuur van CZ groep gedicteerd door de actualiteit. Met de uitbraak van de coronapandemie – die middenin één van onze kernregio’s startte – belandde de Nederlandse zorg in een ongekende crisissituatie. CZ groep heeft samen met andere partijen het maximaal mogelijke gedaan om de zorgverleners te ondersteunen en de continuïteit van zorg te waarborgen. De solidariteit was hierbij groot.

Coronapandemie

De Raad van Commissarissen heeft gedurende het jaar veelvuldig en intensief contact met de Raad van Bestuur onderhouden. Er lagen complexe vraagstukken waar grote geldstromen mee gemoeid waren en snel over geschakeld moest worden. Zoals bij de uitbetaling van voorschotten en de opzet en uitvoering van de Continuïteitsbijdragen voor zorgaanbieders. De druk was hoog maar dat gold ook voor de harmonie in onderlinge samenwerking. We constateerden een constructieve houding bij alle partijen om tot oplossingen voor de maatschappij te komen. Deelbelangen werden ondergeschikt gemaakt aan het algemeen belang en hoewel dat zo nu en dan behoorlijk wat kruim kostte, heeft het wel de juiste resultaten opgeleverd om de eerste gevolgen op te vangen. We zijn er aan het einde van 2020 uiteraard nog niet. De pandemie is nog niet voorbij en hoewel vanaf januari 2021 gevaccineerd wordt, is het verdere verloop nog lastig in te schatten. Dat vraagt van alle partijen, inclusief CZ groep, een alerte, flexibele houding. De aandacht mag niet verslappen en geleerde lessen moeten meegenomen worden naar het nieuwe jaar.

Realisatie van strategie

Hoewel de coronapandemie de zorg voor een groot deel in zijn greep had, draaide de wereld wel door. Gedurende het jaar heeft de organisatie aandacht weten te houden voor de realisatie van de strategie. We constateerden dat niet op alle vlakken de geplande snelheid van handelen kon worden gerealiseerd. De aandacht van de organisatie en de partners in het zorgveld moest vanwege de veranderde context op sommige punten opnieuw geprioriteerd en verdeeld worden. Hier tegenover staat dat op een thema als Digitale zorg juist meer urgentie ontstond en dat dit meer deuren opende dan van tevoren verwacht. Als raad zijn we van mening dat CZ groep in 2020 op een proactieve wijze met de actuele uitdagingen is omgegaan en daarnaast - met alle onzekerheden omtrent de coronagerelateerde kosten en ontwikkelingen - tot zorgvuldige financiële besluitvorming is gekomen op gebieden als de zorgkostenbegroting, de premiestelling en solvabiliteitsontwikkeling in 2021. In het komende jaar blijven wij vanuit de gehele raad en de Audit-Risk Commissie aandacht houden voor de mate waarin de organisatie in staat is om zijn strategie uit te voeren. Speciale aandacht hebben we daarbij voor de automatiseringsslag die CZ groep doormaakt, de ontwikkeling op zorgcontractering en hoe risico’s worden gemitigeerd en kansen worden benut.

Samenstelling en ontwikkeling van de raad

In 2020 hebben er meerdere wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen plaatsgevonden. Vanwege de aflopende zittingstermijn nam Charles Estourgie per 31 december 2019 afscheid. Hij is vanaf 1 januari 2020 opgevolgd door Pieter Jongstra. Halverwege het jaar nam Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit afscheid in verband met haar overstap naar een nieuwe werkgever. Aan het einde van 2020 loopt de zittingstermijn af van Henk Raué. Nieuw aangetreden zijn Hanneke Jukema en Kees Donkervoort. In verband met de wijzigingen en met het oog op continuïteit, is de zittingstermijn van voorzitter Harry Hendriks verlengd met één jaar naar 31 december 2021. Bij de selectie van nieuwe commissarissen is rekening gehouden met een complementaire samenstelling van de totale raad die aansluit bij ontwikkeling van CZ groep. De nieuwe leden brengen kennis en ervaring op onder meer de gebieden van zorg, verzekeren, ondernemerschap en digitalisering met zich mee.

Gedurende het jaar heeft de raad op verschillende fronten gewerkt aan ontwikkeling. In het kader van toezicht en Permanente Educatie is onder meer stil gestaan bij financiële en verzekeringstechnische scenario’s, de digitaliseringstransformatie, strategie, marketing intelligence, commerciële ontwikkelingen en innovatieve ventures in de langdurige (Wlz-)zorg. Tevens heeft de raad in 2020 een zelfevaluatie uitgevoerd waarin aandacht is geweest voor zaken als de toezichtvisie, de rol in het strategisch proces, kennis van de business en de samenstelling van de raad.

Agenda RvC 2020

  

Activiteit

Frequentie 

Deelnemers

Algemene Vergadering

5

RvC, RvB, Ledenraad

Permanente Educatie

3

RvC, RvB

Commissievergadering

8

Audit-Risk Commissie

Commissievergadering

5

Remuneratie-/Benoemingscommissie

Overleg externe accountant

5

RvC, RvB, Audit-Risk Commissie

OR bijeenkomsten

2

RvC

Bestuurlijke samenwerking

Het afgelopen jaar is er intensief samengewerkt met de Raad van Bestuur. Door de coronapandemie hebben er meer overlegmomenten plaatsgevonden. Dit verliep constructief en met hoge betrokkenheid en beschikbaarheid van een ieder. Ook de Ledenraad heeft een waardevolle rol gespeeld. Zij hebben bovendien in het afgelopen jaar gewerkt aan verdere professionalisering en bestendiging van hun rol. Een positieve ontwikkeling – in lijn met de nieuwe Wet verzekerdeninvloed – die bijdraagt aan het borgen van ervaring en continuïteit in het inhoudelijke niveau van feedback naar de organisatie.