Verslag van de Ledenraad

Jaar van ontwikkeling en slagkracht

  

Net als op alle andere onderdelen van CZ groep – en van de Nederlandse maatschappij – was de coronapandemie van grote impact op de Ledenraad in 2020. Zowel de agenda als de wijze van vergaderen werden er flink door op z’n kop gezet. Niettemin heeft de raad in 2020 op meerdere grote onderwerpen de stem van de verzekerden op constructieve wijze naar voren gebracht én hun eigen rol verder weten te professionaliseren. Belangrijke stappen die naadloos aansluiten op de doelstellingen van de nieuwe Wet verzekerdeninvloed.

Coronapandemie

Vanaf de eerste vergadering in het voorjaar van 2020 stond de coronapandemie hoog op de agenda. CZ groep was één van de eerste bedrijven die direct alle medewerkers vroeg thuis te werken. Hoewel in eerste instantie daar in de maatschappij de wenkbrauwen over werden opgetrokken, bleek het een meer dan terechte keuze. Het gaf de Ledenraad vertrouwen dat de organisatie deze onbekende situatie zo serieus nam en met volle kracht heeft opgepakt. Dezelfde houding zagen we richting het zorgveld en verzekerden. Het bestuur en management trad doortastend op en was gesprekspartner voor landelijke partijen als het ministerie en koepelorganisaties, en in regionale overlegorganen. Als Ledenraad zijn wij op belangrijke momenten bijgepraat en hebben we de ruimte gekregen om vragen te stellen en mee te denken. We waarderen de proactieve, coöperatieve houding die de organisatie in de crisis heeft aangenomen en de wijze waarop er continu aandacht is geweest voor de belangen van de verzekerden, ook met het oog op de tijd na de coronacrisis. De continuïteit van zorg en de beschikbaarheid ervan voor mensen die het nodig hebben, heeft altijd voorop gestaan.

De rol van de Ledenraad

Een continu punt van aandacht voor de Ledenraad is de goede invulling van de eigen rol. Dit is geen gemakkelijke opgave, kijkend naar de complexiteit van het zorgveld en de uitdagingen die hier spelen. Bovendien heb je als raad te maken met een natuurlijk verloop van leden en blijf je je als het ware in een curve van vernieuwing en ontwikkeling begeven. In 2019 zijn we een traject gestart om onze rol verder te verdiepen en te bestendigen. Dit heeft in 2020 geresulteerd in de vaststelling van een Reglement waarin we onder meer hebben vastgelegd wat onze kerntaak als Ledenraad is, hoe we onderling met elkaar omgaan en hoe we georganiseerd zijn met vergaderingen en commissies. Eind 2020 hebben we ons gebogen over het Jaarplan 2021. Hierin staat het organiseren van inspraak centraal: hoe kunnen we de communicatie met de achterban verder organiseren en hoe geven we onze samenwerking met de organisatie verder vorm. De ontwikkeling van zowel het Reglement als het Jaarplan zijn belangrijke stappen voor de Ledenraad. Want hoewel het traject ernaar toe ook nu en dan schuring oplevert, geeft het uiteindelijk samenhorigheid en verhoogt het onze slagkracht. We zien dat we het afgelopen jaar veel dichter bij de organisatie staan dan eerdere jaren. In plaats van dat we een enkele keer bij een vergadering zijn, zijn we nu doorlopend betrokken. Ook onderling. Dat maakt ons veel professioneler en versterkt onze positie in de bestuurlijke samenwerking.

Inhoudelijke aandachtspunten

De Ledenraad is in 2020 bij meerdere inhoudelijke aandachtspunten nauw betrokken geweest. De juridische herstructurering van CZ groep was daar één van. Een speciale werkgroep binnen de raad heeft hier het voortouw in genomen en het besluitvormingstraject samen met vertegenwoordigers van de organisatie in goede banen geleid. Op zorginhoudelijk gebied hebben we – naast de coronapandemie – aandacht gehad voor onder meer de inzet van leefstijlinterventies, de digitale dokter en de wijze waarop CZ groep als zorgverzekeraar stuurt in de farmaceutische markt op kwaliteit en prijs. We zijn op intensieve wijze, samen met de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de interne experts, in debat gegaan met elkaar. Het waren mooie sessies waarin we op goede wijze de verschillende perspectieven op tafel kregen, wat waardevolle input is voor de beleidsvorming.

Samenstelling van de raad

In 2020 en 2021 is de wisseling van de wacht in de Ledenraad relatief groot. Deels hing dit samen met het aflopen van zittingstermijnen en deels met de ontwikkeling die de raad in 2020 doormaakte en de mate waarin men zich hier persoonlijk mee kon verenigen. Er zijn inmiddels tien nieuwe leden gekozen die deze plaatsen gefaseerd invullen in 2021. Om gaandeweg de continuïteit te bewaken en de overdracht in goede banen te leiden, is besloten om een aantal van de vertrekkende leden wat langer te laten blijven. Medio 2021 zullen naar verwachting alle vacatures ingevuld zijn waarmee de Ledenraad weer op volle sterkte zal zijn. We hebben vertrouwen dat deze vernieuwde raad met behulp van het eind 2020 vastgestelde Reglement Ledenraad en de Regeling Inspraak een vliegende start kan maken.