Wet- en regelgeving en (gedrags)codes

CZ groep wil een betrouwbare en integere organisatie zijn. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om compliant te handelen vanuit zowel wet- en regelgeving als zelfopgelegde normen. Wij zijn open en duidelijk over wat we doen en hoe we het doen.

Wij hanteren vrijwillig het normenkader van de Corporate Governance Code om onszelf en onze organisatie aan te toetsen, hoewel deze code juridisch gezien niet op ons van toepassing is. Daarnaast hanteren wij de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Deze ZN-gedragscode bestrijkt het gebied tussen de wet en de polis en geeft aan wat juist en passend gedrag is binnen de branche. De gedragscode is terug te vinden op www.cz.nl/gedragscode. Zo leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van het vertrouwen in de financiële markten en zorgverzekeraars in het bijzonder. Naast de code en de huidige wet- en regelgeving leeft CZ groep onder meer de volgende gedragscodes, protocollen en reglementen na:

  • Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars;

  • Gedragscode privébeleggingstransacties;

  • Gedragscode CZ groep;

  • Code Duurzaam Beleggen;

  • IMVO-convenant voor de Verzekeringssector;

  • Protocol wanbetalers;

  • Protocol Verzekeraars & Criminaliteit;

  • Protocol incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen;

  • Complianceregeling mededinging CZ groep;

  • Klokkenluidersregeling CZ groep.

CZ groep monitort continu de bestaande wet- en regelgeving op wijzigingen en houdt de introductie van nieuwe wet- en regelgeving in het oog. Belangrijke actuele ontwikkelingen zijn de op handen zijnde regelgeving voor de afschaffing van de collectiviteitskorting, de ongeldigverklaring van het Privacy Shield, het overhevelen van bepaalde zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet naar de Wet langdurige Zorg en de richtlijnen van EIOPA inzake uitbesteding.

Contacten met toezichthouders

CZ groep onderhoudt actief contact met externe toezichthouders. We nemen daarin een open en transparante houding aan. Dit jaar zijn, net als voorgaande jaren, het aantal contactmomenten met toezichthouders toegenomen. Er zijn vanuit de diverse onderzoeken van de toezichthouders geen grote issues naar voren gekomen. Indien bevindingen tot suggesties voor aanpassingen in de procesgang leidden, zijn die aanpassingen doorgevoerd.