Raad van Commissarissen

De RvC benoemt de RvB en houdt toezicht op de RvB en de algemene bedrijfsvoering. De RvC voert regelmatig overleg met de leden van de RvB, het Concern Management Team (CMT), de Ledenraad, de Ondernemingsraad (OR), de Interne Audit Dienst (IAD), Governance, Risk & Compliance (GRC) en de externe accountant. De RvC van CZ groep bestaat uit vijf leden.

In 2020 heeft er een tweetal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de RvC. Zo is met ingang van 18 juni 2020 mevrouw S.C.E. Klein Nagelvoort- Schuit vrijwillig teruggetreden in verband met de aanvaarding van een nieuwe functie welke niet verenigbaar bleek met het commissariaat bij CZ groep. Na benoeming door de Ledenraad en met instemming van DNB is de heer C.H. Donkervoort per 5 november 2020 in haar plaats toegetreden tot de RvC. Daarnaast nam dhr. H.H. Raué per 31 december 2020 afscheid. Op 1 januari 2021 trad mevrouw J.W. Jukema als nieuw lid toe. In 2021 loopt de zittingstermijn van twee leden af. Voor deze posities worden in de loop van 2021 twee nieuwe commissarissen geworven.

De Raad van Commissarissen in 2020

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Herbenoemd op

Einde zittingstermijn

Nationaliteit

Mw

mr.

W.K. Bischot

1 oktober 2013

1 oktober 2017

30 september 2021

NL

Dhr.

drs.

C.H. Donkervoort

5 november 2020

 

31 december 2024

NL

Dhr.

drs.

H.J.G. Hendriks

1 januari 2013

1 januari 2021

31 december 2021

NL

Mw.

Mr.

J.W. Jukema

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

Dhr.

drs. RA

P.J.A.M. Jongstra

1 januari 2020

 

31 december 2023

NL

Mw.

dr.

S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit

1 april 2016

31 maart 2020

18 juni 2020

NL

Dhr.

ir.

H.H. Raué

1 januari 2012

1 januari 2020

31 december 2020

NL

De individuele leden en de RvC als geheel hebben de kwaliteiten en expertise die CZ groep in zijn bestuurlijke uitgangspunten heeft vastgelegd. Alle leden van de RvC zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid (deskundigheid en betrouwbaarheid). De RvC kent twee commissies: de Audit-Risk Commissie (ARC) en de Remuneratie-/Benoemingscommissie

De RvC volgt in zijn toezichthoudende rol de planning- en controlcyclus van de organisatie. Tijdens de jaarlijkse ‘planbespreking’ met de RvB worden de doelen voor het komende jaar aan de RvC gepresenteerd en besproken. In het voorjaar bespreekt en beoordeelt de RvC de financiële verslaglegging over het voorgaande jaar. De ARC van de RvC verricht hiervoor voorwerk en bespreekt vragen en opmerkingen met de RvB, de directeuren Financiën, IAD en GRC, en de externe accountant.

In de RvC wordt doorlopend gesproken over hoe activiteiten en plannen bijdragen aan de strategie. Met behulp van onder meer kwartaalrapportages volgt de RvC gedurende het jaar de voortgang op de strategische doelstellingen van CZ groep. De uitvoering van risico- en kapitaalmanagement volgt de raad onder andere via de risk- en auditrapportages die ieder kwartaal worden opgeleverd. Hierin staan de belangrijkste risico’s, uitgevoerde audits met bijbehorende uitkomsten, uitgebrachte aanbevelingen en gerealiseerde verbeteringen. Daarbij wordt ook het Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) betrokken. De RvC beoordeelt de riskmanagementpolicy en risicohouding van CZ groep jaarlijks en ook in 2020 zijn deze goedgekeurd.

Audit-Risk Commissie

De ARC wordt gevormd door twee leden van de RvC. De ARC bespreekt onder meer de risicorapportages, de financiële en verzekeringstechnische rapportages en de compliancerapportages. Ook bespreekt de ARC externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op CZ groep en bespreekt die tijdens haar vergaderingen met de RvB en de directeuren Financiën, IAD en GRC. Bij een aantal onderwerpen is ook de externe accountant aanwezig. De ARC rapporteert haar bevindingen aan de voltallige RvC. Verder voert de ARC periodiek bilaterale gesprekken met de externe accountant (twee keer per jaar) en De Nederlandsche Bank (DNB) (één keer per jaar). Ieder kwartaal wordt separaat met de directeur IAD de auditbevindingen doorgenomen. De ARC vergadert zo vaak als nodig wordt geacht, maar ten minste eenmaal per jaar voorafgaand aan de bespreking van de jaarrekening door de RvC. In 2020 is de ARC acht maal bijeengekomen.

De taak van de ARC is het toezicht houden op de RvB, ter voorbereiding van het oordeel van de RvC over:

 • de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving inclusief gedragscodes (compliance);

 • de financiële informatieverschaffing door de onderneming;

 • de door ARC/RvC goed te keuren charters risicomanagement, actuariële functie, compliance en audit en het audit plan;

 • de onafhankelijkheid en performance van de interne en externe accountants;

 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;

 • het beleid van de onderneming met betrekking tot belastingplanning indien en voor zover van toepassing;

 • de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie;

 • het risicobeleid.

Remuneratie-/Benoemingscommissie

De Remuneratie-/Benoemingscommissie wordt gevormd door drie leden van de RvC. De Remuneratie-/Benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig wordt geacht. In 2020 is de commissie vijf maal bijeen geweest.

De taken van de Remuneratie-/Benoemingscommissie ter voorbereiding van het oordeel van de RvC zijn:

 • voorstellen doen over onder andere de bezoldiging in het algemeen en van de individuele bestuurders afzonderlijk;

 • advies geven over beheerst beloningsbeleid;

 • selectiecriteria, (specifieke) profielschetsen en benoemingsprocedures opstellen voor leden van de RvC en RvB en daarvoor scenario’s op te stellen voor opvolging en de borging van continuïteit;

 • (het proces van) de beoordeling van de leden van de RvB;

 • het opmaken van een remuneratierapport.