2 Terreinen en gebouwen

Het mutatieoverzicht van de terreinen en gebouwen luidt als volgt:

Lees meer ›2 Terreinen en gebouwen

3 Deelnemingen

De deelneming betreft een 7,69% belang in Halder Investments IV-A C.V. en een belang van 8,6% in Investments IV- A Custodian B.V., gevestigd te Den Haag.

Lees meer ›3 Deelnemingen

4 Overige financiële beleggingen

Het mutatieoverzicht van de overige financiële beleggingen luidt als volgt:

Lees meer ›4 Overige financiële beleggingen

5 Vorderingen uit directe verzekering

Het nog op te leggen eigen risico en eigen bijdrage is per 31 december 2022 voor 83,6 miljoen euro onder de vorderingen op verzekeringsnemers verantwoord.

Lees meer ›5 Vorderingen uit directe verzekering

6 Rekening-courant ZiNL

In de vordering op ZiNL betreffende het Zorgverzekeringsfonds is een bedrag opgenomen voor het verwachte aandeel in de landelijke verevening.

Lees meer ›6 Rekening-courant ZiNL

7 Overige vorderingen

De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt:

Lees meer ›7 Overige vorderingen

8 Materiële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de materiële vaste activa luidt als volgt:

Lees meer ›8 Materiële vaste activa

9 Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Lees meer ›9 Liquide middelen

10 Overige overlopende activa

Lees meer ›10 Overige overlopende activa

11 Concentratierisico's

De belangrijkste concentratierisico's, groter dan 3% van het balanstotaal, worden gevormd door:

Lees meer ›11 Concentratierisico's