26 Immateriële vaste activa

De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen aangekochte en ontwikkelde software. Voor een bedrag van 32,7 miljoen euro (2021: 30,3 miljoen euro) betreft dit zelf vervaardigde software.

Lees meer ›26 Immateriële vaste activa

27 Terreinen en gebouwen

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief technische installaties is bepaald op 26,9 miljoen euro (2021: 28,2 miljoen euro), op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2021 en aanvullend een desktop review ultimo 2022, ofwel op

Lees meer ›27 Terreinen en gebouwen

28 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. bezit alle aandelen van CZ Zorgverzekeringen N.V., Centrale Zorgverzekeringen NZV N.

Lees meer ›28 Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

29 Overige financiële beleggingen

Door alle verzekeraars van CZ groep en daarmee ook door Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A., zijn nagenoeg alle financiële beleggingen ondergebracht in een gezamenlijke assetpool, CZ Beleggingsfonds.

Lees meer ›29 Overige financiële beleggingen

30 Vorderingen uit directe verzekering

De nog op te leggen eigen bijdrage is per 31 december 2022 voor 12,4 miljoen euro onder de vorderingen op verzekeringsnemers verantwoord.

Lees meer ›30 Vorderingen uit directe verzekering

31 Overige vorderingen

Over de rekening-courant groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld, noch is een aflossingsschema overeengekomen.

Lees meer ›31 Overige vorderingen

32 Materiële vaste activa

Lees meer ›32 Materiële vaste activa

33 Liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

Lees meer ›33 Liquide middelen

34 Overige overlopende activa

Lees meer ›34 Overige overlopende activa

35 Concentratierisico's activa

Bij de bepaling van het concentratierisico is look through toegepast op de posities opgenomen in de beleggingsportefeuille van CZ Beleggingsfonds en de posities opgenomen in de geldmarktfondsen.

Lees meer ›35 Concentratierisico's activa