15 Schulden uit directe verzekering

De specificatie is als volgt:

 

2022

 

2021

    

Zorgverleners en verzekerden

189.759

 

278.839

Rekening-courant ZiNL

7.037

 

10.082

Rekening-courant kostprijsverzekeringen

1.428

 

2.066

    
 

198.224

 

290.987

De rekening-courant ZiNL betreft een schuld uit hoofde van Wlz/AWBZ.

De rekening-courant kostprijsverzekeringen bestaat uit de rekening-courant met Ziektekostenverzekering voor Religieuzen en Missionarissen waarover de kostprijsverzekeringen worden afgewikkeld. Deze rekening-courant heeft een looptijd langer dan één jaar, de interest is 0,01% (2021: -0,16%).