5 Vorderingen uit directe verzekering

 

2022

 

2021

    

Verzekeringnemers

279.556

 

201.419

Tussenpersonen

1.077

 

905

Af: Voorziening voor oninbare vorderingen

-84.070

 

-86.303

    
 

196.563

 

116.021

Het nog op te leggen eigen risico en eigen bijdrage is per 31 december 2022 voor 83,6 miljoen euro onder de vorderingen op verzekeringsnemers verantwoord. Ultimo 2021 is het nog op te leggen eigen risico en eigen bijdrage alsnog te factureren aan verzekerden voor 53,9 miljoen euro gepresenteerd onder de overige vorderingen. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast ter vergelijkbaarheid.