7 Overige vorderingen

De specificatie van de overige vorderingen luidt als volgt:

 

2022

 

2021

    

Trusted Third Party (TTP)

101.169

 

82

Zorgverleners

89.523

 

159.691

Rekening-courant CAK

40.005

 

48.346

Verzekeringsinstellingen

29.015

 

7.653

Leveranciers

20.336

 

19.138

Rekening-courant gelieerde rechtspersonen

3.182

 

3.909

Nog te factureren aan verzekerden

72

 

53.897

Belastingdienst

-

 

18.750

Zorgverleners PGB te goeder trouw

-

 

256

Andere vorderingen

19.807

 

6.018

    
 

303.111

 

317.739

De overige vorderingen hebben een kortlopend karakter.