Statutaire bepalingen over de verwerking van het resultaat

In artikel 7 van de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. is ten aanzien van de bestemming van het resultaat opgenomen:

RESULTAAT EN VERLIES

Resultaat en verlies

  • 7.1.1 De OWM heeft een statutaire reserve. Het resultaat zoals dat uit de vastgestelde jaarrekening blijkt wordt toegevoegd aan de statutaire reserve van de OWM.

  • 7.1.2 De statutaire reserve en alle andere reserves van de OWM kunnen slechts worden aangewend voor instellingen die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid. De reserves kunnen niet onder de Leden worden verdeeld.

  • 7.1.3 De Raad van Bestuur, bepaalt hoe een tekort wordt verwerkt. Alleen als de wet dat toestaat mag een tekort worden verwerkt ten laste van een wettelijke reserve.