8 Materiële vaste activa

Het mutatieoverzicht van de materiële vaste activa luidt als volgt:

 

Inventaris en automati-sering

 

Verbou-wingen

 

Andere bedrijfs-middelen

 

Activa in uitvoering en vooruit- betalingen

 

Totaal 2022

 

Totaal 2021

            

Aanschafwaarde

25.796

 

9.848

 

1.392

 

34

 

37.070

 

36.090

Cumulatieve afschrijvingen

-18.176

 

-5.293

 

-1.121

 

-

 

-24.590

 

-21.310

Boekwaarde per 1 januari

7.620

 

4.555

 

271

 

34

 

12.481

 

14.780

            

Investeringen

1.026

 

45

 

38

 

-34

 

1.075

 

2.292

Desinvesteringen

-2.695

 

-68

 

-7

 

-

 

-2.770

 

-1.312

Afschrijvingen

-3.165

 

-898

 

-72

 

-

 

-4.135

 

-4.535

Afschrijvingen desinvestering

2.632

 

59

 

7

 

-

 

2.698

 

1.255

Boekwaarde per 31 december

5.419

 

3.694

 

236

 

-

 

9.349

 

12.481

            

Cumulatieve aanschafwaarde

24.128

 

9.825

 

1.423

 

-

 

35.375

 

37.070

Cumulatieve afschrijvingen

-18.709

 

-6.131

 

-1.186

 

-

 

-26.027

 

-24.590

            

Boekwaarde per 31 december

5.419

 

3.694

 

236

 

-

 

9.349

 

12.481

            

Afschrijvingspercentage

10-33%

 

10%

 

10-20%