1 Immateriële vaste activa

     

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

 

Totaal 2022

 

Totaal 2021

          

Aanschafwaarde per 1 januari

    

34.089

 

34.089

 

24.916

Cumulatieve afschrijvingen

    

-630

 

-630

 

-186

Boekwaarde per 1 januari

    

33.459

 

33.459

 

24.730

          

Investeringen

    

10.238

 

10.238

 

9.173

Afschrijvingen

    

-2.870

 

-2.870

 

-444

          

Boekwaarde per 31 december

    

40.827

 

40.827

 

33.459

          

Cumulatieve aanschafwaarde

    

44.327

 

44.327

 

34.089

Cumulatieve afschrijvingen

    

-3.499

 

-3.499

 

-630

          

Boekwaarde per 31 december

    

40.828

 

40.828

 

33.459

          

Afschrijvingspercentage

    

10%

    

De onder concessies, vergunningen en intellectuele eigendom geactiveerde immateriële vaste activa betreffen aangekochte en ontwikkelde software. Voor een bedrag van 32,7 miljoen euro (2021: 30,3 miljoen euro) betreft dit zelf vervaardigde software. De activa worden vanaf het moment van ingebruikname lineair afgeschreven. Voor de zelf vervaardigde activa is een wettelijke reserve aangehouden ter hoogte van het geactiveerde bedrag.