20 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

 

2022

 

2021

    

Beheers- en organisatiekosten

180.848

 

157.225

Distributiekosten

133.034

 

137.059

Beheers- en organisatiekosten met betrekking tot acquisitie

27.620

 

26.924

Acquisitiekosten; publicaties en reclame

5.170

 

5.213

Kosten voor oninbare vorderingen

13.054

 

21.175

    
 

359.725

 

347.595

NN Group N.V. distribueert zorgverzekeringen onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA en treedt daarbij op als tussenpersoon. CZ groep is eigenaar en verzekeringstechnisch risicodrager van deze zorgverzekeringen. Onder de distributiekosten wordt de integrale vergoeding aan NN Group N.V. verantwoord zoals in de distributieovereenkomst is vastgelegd. NN Group N.V. heeft de mogelijkheid voor eigen rekening en risico kortingen vast te stellen. Daarover lopen zij risico en worden geacht deze, naast de overige distributiekosten, te dekken uit de aan hen te verlenen vergoeding. De premie-inkomsten onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA zijn verantwoord onder de verdiende premies.

Het gemiddeld totaal aantal medewerkers bij CZ groep was 2.538 (2021: 2.514). Het totaal aan personele kosten is als volgt in de consolidatie opgenomen:

Personeelskosten

 

2022

 

2021

    

Lonen en salarissen

122.535

 

117.225

Pensioenlasten

21.532

 

20.537

Sociale lasten

19.235

 

17.819

Personeel derden

14.432

 

11.589

Lasten personele voorzieningen

-11.537

 

-9.673

    
 

166.197

 

157.497

Vergoeding Ledenraad

De totale vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de Ledenraad (21 leden) en zitting in de adviescommissie bedraagt 59.000 euro (2021: 59.750 euro).

Bezoldiging Bestuur en Commissarissen

De ten laste van het geconsolideerde resultaat gekomen bezoldiging van de Raad van Commissarissen, die bestaat uit beloning en belastbare onkostenvergoedingen, bedraagt 0,18 miljoen euro (2021: 0,17 miljoen euro).

De beloning luidt als volgt:

Bedragen x €1

2022

 

2021

    

Commissarisvergoeding

158.189

 

154.597

Audit-Risk Commissie

10.354

 

10.112

Remuneratie-/Benoemingscommissie

6.903

 

6.194

    
 

175.446

 

170.903

De bezoldiging van de Raad van Bestuur, die bestaat uit de beloning, belastbare onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn, bedraagt 0,94 miljoen euro (2021: 0,76 miljoen euro).

WNT-verantwoording

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op CZ groep van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorgverzekeraars, plafond meer dan 1.000.000 verzekerden.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor CZ groep is 306.000 euro. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

De sectorale bezoldigingscode is door CZ groep onderschreven en is van toepassing op de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van de zorgverzekeraars.

Bezoldiging topfunctionarissen: Leidinggevende topfunctionarissen

De leidinggevende topfunctionarissen van CZ groep zijn de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur. Alle leden van de Raad van Bestuur zijn in loondienst. De vermelde bezoldiging bij de leidinggevende topfunctionarissen is de enige beloning die zij van CZ groep ontvangen. Salariswijzigingen worden voor de topfunctionarissen toegepast voor zover er ruimte is binnen het vastgestelde beleid op basis van de WNT kaders.

Bij zorgverzekeraars wordt de WNT bezoldiging voor topfunctionarissen vermeld exclusief voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn. Deze component maakt evenmin onderdeel uit van de sectorale bezoldigingsnorm voor zorgverzekeraars.

Raad van Bestuur 2022

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Omvang dienst-verband
(in fte)

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

J.G.B. de Groot

Voorzitter

1/1-31/12

1,0

304.128

306.000

-

n.v.t.

M. Dam

Lid

6/6-31/12

1,0

160.151

175.216

-

n.v.t.

A.W.L. van Son

Lid

1/1-30/11

1,0

278.972

280.011

-

n.v.t.

Raad van Bestuur 2021

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Omvang dienst-verband
(in fte)

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

J.G.B. de Groot

Voorzitter

1/1-31/12

1,0

297.000

297.000

-

n.v.t.

A.W.L. van Son

Lid

1/1-31/12

1,0

297.000

297.000

-

n.v.t.

Bezoldiging topfunctionarissen: Toezichthoudende topfunctionarissen

De toezichthoudende topfunctionarissen van CZ groep zijn de voorzitter en overige leden van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen 2022

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

P.J.A.M. Jongstra

Voorzitter

1/1-31/12

52.276

57.170

-

n.v.t.

M.P.H. van Dam

Lid

1/1-31/12

29.835

38.113

-

n.v.t.

C.H. Donkervoort

Lid

1/1-31/12

31.154

38.113

-

n.v.t.

J.W. Jukema

Lid

1/1-31/12

35.167

38.113

-

n.v.t.

G. Prins

Lid

1/1-31/12

33.662

38.113

-

n.v.t.

Raad van Commissarissen 2021

Bedragen x €1

Naam

Functie

Duur

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum

Onverschuldigde betalingen

Motivering bij overschrijding

M.P.H. van Dam

Lid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

n.v.t.

C.H. Donkervoort

Lid

1/1-31/12

29.970

36.966

-

n.v.t.

P.J.A.M. Jongstra

Lid

1/1-31/12

36.193

36.966

-

n.v.t.

J.W. Jukema

Lid

1/1-31/12

33.235

36.966

-

n.v.t.

G. Prins

Lid

1/10-31/12

7.244

9.317

-

n.v.t.

Voor de voorzitter en leden van de Raad voor Commissarissen is het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum respectievelijk 15% en 10% van het voor de WNT-instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum. De maximale beloningen van de commissarissen zijn derhalve gerelateerd aan de maximum jaarbeloning van de Raad van Bestuur vermeerderd met beloningen betaalbaar op termijn van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Niet-topfunctionarissen 2022

Bedragen x €1

Functie(s)

Omvang dienst-verband

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

Motivering bij overschrijding

Lid CMT 1

1,0

230.697

60.533

291.230

216.000

zie *

Lid CMT 2

1,0

222.059

63.504

285.563

216.000

zie *

Lid CMT 3

0,496

109.694

35.224

144.918

107.112

zie *,**

Lid CMT 4

1,0

201.595

51.044

252.639

216.000

zie *

Lid CMT 5

1,0

211.545

49.051

260.596

216.000

zie *

Lid CMT 6

1,0

211.298

49.601

260.899

216.000

zie *

Lid CMT 7

1,0

183.297

35.876

219.173

216.000

zie *

Niet-topfunctionarissen 2021

Bedragen x €1

Functie(s)

Omvang dienst-verband

Beloning plus belastbare onkosten-vergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

Motivering bij overschrijding

Lid CMT 1

1,0

216.847

53.497

270.344

209.000

zie *

Lid CMT 2

1,0

212.871

56.105

268.976

209.000

zie *

Lid CMT 3

1,0

204.053

60.585

264.638

209.000

zie *

Lid CMT 4

1,0

191.209

43.660

234.869

209.000

zie *

Lid CMT 5

1,0

190.054

47.319

237.373

209.000

zie *

Lid CMT 6

1,0

200.950

44.314

245.264

209.000

zie *

Lid CMT 7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

zie *

*) De bezoldiging vloeit voort uit bestaande arbeidsovereenkomsten.

**) De duur is van 01-01-2022 tot en met 30-06-2022.

Beloningsstructuur Raad van Bestuur

Het belangrijkste doel van het beleid voor de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur is om CZ groep in staat te stellen gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te trekken, te behouden en te motiveren. Hiertoe ontvangen de leden van de Raad van Bestuur een pakket arbeidsvoorwaarden dat in totaal concurrerend is met het pakket dat gelijkwaardige instellingen, waaronder andere grote zorgverzekeraars, bieden en bovendien in lijn ligt met hun algemene en specifieke verantwoordelijkheid. De beloningsstructuur, is zodanig dat zij de belangen van CZ groep op middellange en lange termijn bevordert, niet aanzet tot gedrag van bestuurders in hun eigen belang met veronachtzaming van het belang van CZ groep en falende bestuurders bij ontslag niet beloont.

De beloning van de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van CZ groep wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen, binnen de kaders van het beloningsbeleid en de WNT. Het salaris wordt jaarlijks vastgesteld. Voor alle medewerkers van CZ groep geldt dat op basis van de geleverde prestatie jaarlijks een toeslag op het jaarsalaris kan worden verdiend conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van de Nederlandse zorgverzekeraars. De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen worden door CZ groep nageleefd. Zie ook www.cz.nl/corporate-governance. Voor nadere beschrijving wordt verwezen naar het bestuursverslag van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

De pensioenpremie wordt voor alle medewerkers van CZ groep op gelijke wijze vastgesteld. Voor medewerkers met een pensioengrondslag boven de 128.810 euro voor 2023 (114.866 euro voor 2022), is door Zorgverzekeraars Nederland een collectieve vrijwillige excedent regeling afgesloten bij SBZ Pensioen. De regeling is een Beschikbare premieregeling voor een netto pensioen. De verschuldigde bruto premies over het boekjaar worden als kosten verantwoord.

Accountantshonoraria

In het volgende overzicht zijn de honoraria van de externe accountantsorganisatie opgenomen. In deze opgave zijn de honoraria begrepen van alle rechtspersonen, die in de consolidatie van de Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. zijn opgenomen. De honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening zijn gebaseerd op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Honoraria externe accountant

2022

 

2021

    

Onderzoek van de jaarrekening

520

 

515

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

 

-

Andere niet-controlediensten

-

 

-

    
 

520

 

515