2 Terreinen en gebouwen

Het mutatieoverzicht van de terreinen en gebouwen luidt als volgt:

 

Bedrijfs-gebouwen en terreinen

 

Technische installaties

 

Bedrijfsgebouwen en terreinen
in aanbouw en vooruitbetalingen

 

Totaal 2022

 

Totaal 2021

          

Aanschafwaarde per 1 januari

70.964

 

29.249

 

504

 

100.717

 

99.334

Cumulatieve afschrijvingen

-42.440

 

-24.175

 

-

 

-66.615

 

-64.970

Boekwaarde per 1 januari

28.524

 

5.074

 

504

 

34.102

 

34.364

          

Investeringen

1.791

 

975

 

173

 

2.939

 

1.541

Desinvesteringen

-

 

-1.560

 

-

 

-1.560

 

-158

Afschrijvingen

-668

 

-1.168

 

-

 

-1.836

 

-1.616

Afschrijvingen desinvestering

-

 

1.555

 

-

 

1.555

 

148

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

-1.519

 

-448

 

-

 

-1.967

 

-728

Terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen

237

 

12

 

-

 

249

 

551

Boekwaarde per 31 december

28.365

 

4.440

 

677

 

33.482

 

34.102

          

Cumulatieve aanschafwaarde

72.755

 

28.664

 

677

 

102.096

 

100.717

Cumulatieve afschrijvingen

-44.390

 

-24.224

 

-

 

-68.614

 

-66.615

          

Boekwaarde per 31 december

28.365

 

4.440

 

677

 

33.482

 

34.102

          

Afschrijvingspercentage

0%-10%

 

3⅓-10%

      

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief installaties bedraagt 33,4 miljoen euro (2021: 34,6 miljoen euro) op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2021 en aanvullend een desktop review ultimo 2022, ofwel op basis van de opbrengstwaarde. De kantoorpanden (inclusief installaties) die bij CZ groep zelf in gebruik zijn, vertegenwoordigen een marktwaarde van 33,2 miljoen euro (2021: 34,4 miljoen euro).

Als gevolg van lagere marktwaarden van een deel van de panden en technische installaties zijn in totaal 2,0 miljoen euro (2021: 0,7 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen doorgevoerd. Voor wat betreft het andere deel van de panden en technische installaties zijn, als gevolg van hogere marktwaarden, in totaal 0,2 miljoen euro (2021: 0,6 miljoen euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen.

De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft op 28 december 2022 een intentieverklaring ondertekend voor de beoogde verkoop van het kantoor aan de Wilhelminastraat 39-41 en belendende percelen te Sittard. De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. is tevens voornemens een huurovereenkomst af te sluiten voor de kantoorruimte aan de Wilhelminastraat 41. Koper dient in staat te zijn gebleken een vastgesteld bestemmingsplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor het door haar in procedure gebrachte bouwplan. De partijen streven ernaar om zowel de koopovereenkomst als de huurovereenkomst uiterlijk voor 31 maart 2023 aan te gaan. Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. wordt geacht ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst de noodzakelijke goedkeuring van haar Raad van Bestuur te hebben verkregen.