14 Voorzieningen

Verplichtingen personeelsbeloningen

Het mutatieoverzicht van de voorziening verplichtingen personeelsbeloningen luidt als volgt:

 

VUT-uitkering

 

Jubileum-uitkering

 

Ziekte-kosten-premies

 

Totaal 2022

 

Totaal 2021

          

Stand per 1 januari

3.622

 

4.764

 

40.054

 

48.440

 

62.780

Uitkeringen

-2.322

 

-319

 

-1.023

 

-3.664

 

-4.667

Netto opgenomen in de resultatenrekening

823

 

-511

 

-11.850

 

-11.538

 

-9.673

          

Stand per 31 december

2.123

 

3.934

 

27.181

 

33.238

 

48.440

Voor een bedrag van 3,0 miljoen euro heeft deze voorziening een kortlopend karakter (2021: 3,7 miljoen euro).

De bedragen zoals opgenomen in de resultatenrekening zijn als volgt gespecificeerd:

 

VUT-uitkering

 

Jubileum-uitkering

 

Ziekte-kosten-premies

 

Totaal 2022

 

Totaal 2021

          

Aan het dienstjaar toegerekend

2

 

313

 

1.404

 

1.719

 

2.443

Interest op de verplichting

2

 

46

 

394

 

442

 

189

Netto actuarieel resultaat

819

 

-870

 

-13.648

 

-13.699

 

-12.305

          

Totaal begrepen in personeelskosten

823

 

-511

 

-11.850

 

-11.538

 

-9.673

De toegepaste parameters voor de voorzieningen VUT-uitkering, Jubileumuitkering en Ziektekostenpremies zijn:

 

2022

 

2021

    

Discontopercentage m.b.t. voorziening VUT

3,53%

 

0,09%

Discontopercentage m.b.t. voorziening jubileum en ziektekostenpremie

3,77%

 

0,98%

Procentuele toename van salarissen

2,25%

 

2,25%

Indexatie (pre)pensioen

0,10%

 

0,10%

Overige voorzieningen

De overige voorzieningen bestaan hoofdzakelijk uit voorziene lasten inzake de wachtgeldregeling en voorziene lasten voor langdurig zieken dan wel arbeidsongeschikte medewerkers. Van deze overige voorzieningen heeft 0,3 miljoen euro (2021: 0,4 miljoen euro) een langlopend karakter.