12 Eigen vermogen

Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

   

Herwaar- derings- reserve

 

Overige wettelijke reserves

 

Bestem-mings-reserve

 

Statutaire reserve

 

Totaal

            

Stand per 1 januari 2021

  

-

 

31.391

 

1.619

 

2.792.957

 

2.825.967

Mutatie t.b.v. overige wettelijke reserves

  

-

 

7.386

 

-

 

-7.386

 

-

Resultaat 2021

  

-

 

585

 

-1.194

 

-20.919

 

-21.528

            

Stand per 31 december 2021

  

-

 

39.362

 

425

 

2.764.652

 

2.804.439

Mutatie t.b.v. overige wettelijke reserves

  

-

 

2.425

 

-

 

-2.425

 

-

Mutatie

  

2.412

 

-

 

-

 

-2.412

 

-

Resultaat 2022

  

-2.412

 

-230

 

1.149

 

-76.050

 

-77.543

            

Stand per 31 december 2022

  

-

 

41.557

 

1.574

 

2.683.765

 

2.726.896

Het totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen als onderdeel van het groepsvermogen bedraagt 0 euro (2021: 0 euro).

Herwaarderingsreserve

Vanaf 2021 heeft Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. een belang genomen in het fonds van CBRE en vanaf 2022 in de fondsen van ASR en Prologis, in de jaarrekening worden deze gewaardeerd tegen reële waarde. Aangezien deze fondsen geen frequente marktnotering hebben, dient een herwaarderingsreserve gevormd te worden voor het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde bij een waardering op verkrijgingsprijs.

Overige wettelijke reserves

Van de overige wettelijke reserves heeft een bedrag van 8,9 miljoen euro (2021: 9,1 miljoen euro) betrekking op een wettelijke reserve Wlz en een bedrag van 32,7 miljoen euro (2021: 30,3 miljoen euro) op activering van immateriële vaste activa.

De wettelijke reserve op activering van immateriële vaste activa wordt aangehouden voor het geactiveerde bedrag van de zelf vervaardigde activa.

Bestemmingsreserve

Het CZ Zorgdoorbraak Fonds financiert projecten die een verbetering in de gezondheidszorg aanbrengen. De middelen hiervoor worden afgezonderd in een bestemmingsreserve. Het saldo van rente-inkomsten en de uitgaven aan projecten en management fee is middels de bestemming van het resultaat 2022 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Tevens is middels de bestemming van het resultaat een bedrag van 1,5 miljoen euro toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

De aansluiting van het eigen vermogen geconsolideerd en enkelvoudig is als volgt te maken:

 

2022

 

2021

    

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A.

2.729.334

 

2.807.321

Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars

-2.437

 

-2.882

    

Eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening

2.726.897

 

2.804.439