30 Vorderingen uit directe verzekering

 

2022

 

2021

    

Verzekeringnemers

17.597

 

8.519

Tussenpersonen

-177

 

-1.193

Af: Voorziening voor oninbare vorderingen

-2.331

 

-2.346

    
 

15.089

 

4.980

De nog op te leggen eigen bijdrage is per 31 december 2022 voor 12,4 miljoen euro onder de vorderingen op verzekeringsnemers verantwoord. Ultimo 2021 is de nog op te leggen eigen risico en eigen bijdrage verantwoord onder het bedrag nog te factureren aan verzekerden onder de overige vorderingen. De verdeling van het op te leggen eigen risico en eigen bijdrage naar de groepsmaatschappijen is verrekend via de rekening-courant groepsmaatschappijen. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast ter vergelijkbaarheid.