27 Terreinen en gebouwen

 

Bedrijfs-gebouwen en terreinen

 

Technische installaties

 

Bedrijfs-
gebouwen
en terreinen
in aanbouw
en vooruit-
betalingen

 

Totaal 2022

 

Totaal 2021

          

Aanschafwaarde per 1 januari

50.690

 

23.471

 

504

 

74.665

 

73.282

Cumulatieve afschrijvingen

-28.479

 

-18.550

 

-

 

-47.029

 

-45.570

Boekwaarde per 1 januari

22.211

 

4.921

 

504

 

27.636

 

27.712

          

Investeringen

1.791

 

975

 

173

 

2.939

 

1.541

Desinvesteringen

-

 

-263

 

-

 

-263

 

-158

Afschrijvingen

-668

 

-1.084

 

-

 

-1.752

 

-1.616

Afschrijvingen desinvestering

-

 

258

 

-

 

258

 

148

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

-1.519

 

-448

 

-

 

-1.967

 

-541

Terugnames van bijzondere waardeverminderingsverliezen

157

 

9

 

-

 

166

 

551

Boekwaarde per 31 december

21.972

 

4.369

 

677

 

27.018

 

27.637

          

Cumulatieve aanschafwaarde

52.481

 

24.183

 

677

 

77.342

 

74.665

Cumulatieve afschrijvingen

-30.509

 

-19.814

 

-

 

-50.323

 

-47.029

          

Boekwaarde per 31 december

21.972

 

4.369

 

677

 

27.019

 

27.636

          

Afschrijvingspercentage

0%-10%

 

5%-10%

      

De marktwaarde van de terreinen en gebouwen inclusief technische installaties is bepaald op 26,9 miljoen euro (2021: 28,2 miljoen euro), op basis van een extern uitgevoerde taxatie ultimo 2021 en aanvullend een desktop review ultimo 2022, ofwel op basis van de opbrengstwaarde. De kantoorpanden (inclusief installaties) die bij CZ groep zelf in gebruik zijn, vertegenwoordigen een marktwaarde van 26,7 miljoen euro (2021: 27,9 miljoen euro).

Als gevolg van lagere marktwaarden van een deel van de panden en technische installaties zijn in totaal 2 miljoen euro (2021: 0,5 miljoen euro euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen doorgevoerd. Voor wat betreft het andere deel van de panden en technische installaties zijn, als gevolg van hogere marktwaarden, in totaal 0,2 miljoen euro (2021: 0,6 miljoen euro euro) aan bijzondere waardeverminderingsverliezen teruggenomen.

Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft het bloot-eigenaarschap over de grond die zich onder het kantoorpand aan Ringbaan West 236 te Tilburg bevindt. Het economisch eigendom ligt bij Stichting Huisvesting CZ Verzekeraars.

De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. heeft op 28 december 2022 een intentieverklaring ondertekend voor de beoogde verkoop van het kantoor aan de Wilhelminastraat 39-41 en belendende percelen te Sittard. De Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. is tevens voornemens een huurovereenkomst af te sluiten voor de kantoorruimte aan de Wilhelminastraat 41. Koper dient in staat te zijn gebleken een vastgesteld bestemmingsplan en een onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen voor het door haar in procedure gebrachte bouwplan. De partijen streven ernaar om zowel de koopovereenkomst als de huurovereenkomst uiterlijk voor 31 maart 2023 aan te gaan. Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. wordt geacht ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst de noodzakelijke goedkeuring van haar Raad van Bestuur te hebben verkregen.