Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

Activa

(x 1.000 euro)

 

31 december 2022

 

31 december 2021

         

Immateriële vaste activa

[26]

  

40.828

   

33.459

         

Beleggingen

        

Terreinen en gebouwen

[27]

27.018

   

27.637

  

Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen

[28]

2.223.159

   

2.144.173

  

Overige financiële beleggingen

[29,35]

251.178

   

462.258

  
    

2.501.355

   

2.634.068

         

Vorderingen

        

Vorderingen uit directe verzekering

[30]

15.089

   

4.980

  

Overige vorderingen

[31]

356.171

   

455.733

  
    

371.260

   

460.713

         

Overige activa

        

Materiële vaste activa

[32]

9.349

   

12.481

  

Liquide middelen

[33,35]

150.987

   

143.054

  
    

160.336

   

155.535

         

Overlopende activa

        

Lopende interest

 

543

   

-

  

Overige overlopende activa

[34]

14.522

   

13.389

  
    

15.066

   

13.389

         
         
    

3.088.845

   

3.297.163

[..] De tussen haakjes opgenomen nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichtingen op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening.

Passiva

(x 1.000 euro)

 

31 december 2022

 

31 december 2021

         

Eigen vermogen

[36]

       

Wettelijke reserve

 

41.557

   

39.362

  

Statutaire reserve

 

2.687.778

   

2.767.960

  
    

2.729.334

   

2.807.321

         

Technische voorzieningen

[37]

       

Voor te betalen uitkeringen ziektekosten

 

53.558

   

42.034

  
    

53.558

   

42.034

         

Voorzieningen

[38]

       

Verplichtingen personeelsbeloningen

 

33.238

   

48.440

  

Overige voorzieningen

 

1.185

   

1.689

  
    

34.423

   

50.129

         

Schulden

        

Schulden uit directe verzekering

[39]

191.187

   

280.905

  

Overige schulden

[40]

29.608

   

25.236

  
    

220.794

   

306.141

         

Overlopende passiva

        

Vooruitontvangen premies

 

31.660

   

32.700

  

Overige overlopende passiva

[41]

19.076

   

58.839

  
    

50.735

   

91.539

         
         
    

3.088.845

   

3.297.163