36 Eigen vermogen

Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen luidt als volgt:

 

Herwaar- derings- reserve

 

Overige wettelijke reserves

 

Statutaire reserves

 

Totaal

        

Stand per 1 januari 2021

-

 

31.391

 

2.797.657

 

2.829.048

Mutatie

-

 

7.386

 

-7.386

 

-

Resultaat 2021

-

 

585

 

-22.311

 

-21.726

        

Stand per 31 december 2021

-

 

39.362

 

2.767.960

 

2.807.322

        

Mutatie

142

 

2.425

 

-2.567

 

-

Resultaat 2022

-142

 

-230

 

-77.615

 

-77.987

        

Stand per 31 december 2022

-

 

41.557

 

2.687.778

 

2.729.335

Herwaarderingsreserve

Vanaf 2021 heeft Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. een belang genomen in het fonds van CBRE en vanaf 2022 in de fondsen van ASR en Prologis, in de jaarrekening worden deze gewaardeerd tegen reële waarde. Aangezien deze fondsen geen frequente marktnotering hebben, dient een herwaarderingsreserve gevormd te worden voor het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde bij een waardering op verkrijgingsprijs.

Overige wettelijke reserves

Van de overige wettelijke reserves heeft een bedrag van 8,9 miljoen euro (2021: 9,1 miljoen euro) betrekking op een wettelijke reserve Wlz en een bedrag van 32,7 miljoen euro (2021: 30,3 miljoen euro) op activering van immateriële vaste activa.

De wettelijke reserve op activering van immateriële vaste activa wordt aangehouden voor het geactiveerde bedrag van de zelf vervaardigde activa.

Solvabiliteit

De wettelijke vereiste solvabiliteit (Solvency Capital Requirement) bedraagt ultimo van het boekjaar 617 miljoen euro4 (2021: 577 miljoen euro). De aanwezige solvabiliteit op basis van Solvency II grondslagen bedraagt 2.719 miljoen euro4 (2021: 2.661 miljoen euro). De solvabiliteitsratio ultimo 2022 bedraagt voor Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. 440%4 (2021: 462%).

  • 4 De gerapporteerde aanwezige solvabiliteit, de wettelijke vereiste solvabiliteit (SCR), inclusief opbouw van de SCR en de SCR ratio over 2022 zijn nog niet gedeponeerd bij de toezichthouder. Deze cijfers zijn pas definitief na beoordeling door de toezichthouder.

Voor de berekening van de vereiste solvabiliteit is uitgegaan van het standaardmodel Solvency II inclusief de aanpassingen voor zorgverzekeraars in Nederland. De aanwezige solvabiliteit volgt uit de balans op Solvency II grondslagen. Onder Solvency II wordt deze onderverdeeld in drie zogeheten tiers. Nagenoeg het volledige eigen vermogen van Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. is van Tier 1- kwaliteit. Dat wil zeggen dat de aanwezige eigen vermogensbestanddelen volledig in aanmerking komen ter dekking van de wettelijke kapitaalseisen5.

  • 5 Met uitzondering van de wettelijke reserve in verband met het niet uitkeerbare deel van het eigen vermogen van CZ zorgkantoor B.V. Aangezien deze reserve niet ingezet kan worden om verliezen op te vangen, wordt dit niet meegenomen in het eigen vermogen dat in aanmerking komt voor dekking van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

In de onderstaande tabel is de opbouw van de solvabiliteitsratio opgenomen:

(x 1.000 euro)

2022

 

2021

    

Verzekeringstechnisch risico

141.895

 

140.536

Marktrisico

516.561

 

468.028

Tegenpartijrisico

63.817

 

78.470

Diversificatievoordeel

-131.764

 

-137.741

Operationeel risico

26.832

 

27.356

Wettelijke vereiste solvabiliteit (SCR)

617.341

 

576.649

    

Eigen vermogen op basis van BW 2 Titel 9

2.729.334

 

2.807.321

Herwaardering van BW 2 Titel 9 naar Solvency II grondslagen

-1.787

 

-136.987

Eigen vermogen op basis van Solvency II grondslagen

2.727.547

 

2.670.334

Waarvan niet beschikbaar ter dekking van de SCR

-8.830

 

-9.061

Aanwezige solvabiliteit

2.718.717

 

2.661.273

    

Solvabiliteitsratio

440%

 

462%

Voor de SCR-risico's wordt verwezen naar de paragraaf over het risicomanagement van de geconsolideerde jaarrekening.