Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

(x 1.000 euro)

  

2022

  

2021

       

Kasstroom uit operationele activiteiten

      

Resultaat

 

-77.543

  

-21.528

 

Afschrijvingen materiële vaste activa

[2,8]

5.971

  

6.151

 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

[1]

2.870

  

444

 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op terreinen en gebouwen

[2]

1.718

  

177

 

Waardeveranderingen van beleggingen

[4]

201.649

  

-115.026

 

Mutatie technische voorziening

[13]

-358.726

  

112.269

 

Mutatie overige voorzieningen

[14]

-15.706

  

-14.650

 

Mutatie schulden en overlopende passiva

 

-150.839

  

60.028

 

Mutatie vorderingen en overlopende activa

 

692.869

  

-58.024

 
       

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

  

302.264

  

-30.158

       

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

      

Investeringen en aankopen:

      

·       immateriële vaste activa

[1]

-10.238

  

-9.173

 

·       materiële vaste activa

[2,8]

-4.014

  

-3.833

 

·       beleggingen in effecten

[4]

-422.912

  

-688.970

 

·       saldo mutaties deposito‚Äôs en andere

      

financiële beleggingen

[4]

-618.114

  

-16.760

 

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen:

      

·       materiële vaste activa

[2,8]

77

  

67

 

·       beleggingen in effecten

[4]

760.887

  

668.208

 
       

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

  

-294.314

  

-50.461

       

Mutatie liquide middelen

  

7.948

  

-80.619

Liquide middelen begin boekjaar

  

145.421

  

226.040

       
       

Liquide middelen einde boekjaar

  

153.369

  

145.421