18 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

De specificatie van verdiende premies eigen rekening en bijdragen is als volgt:

Lees meer ›18 Verdiende premies eigen rekening en bijdragen

19 Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

Specificaties van de uitkeringen ziektekosten eigen rekening luiden als volgt:

Lees meer ›19 Uitkeringen ziektekosten eigen rekening

20 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

NN Group N.V. distribueert zorgverzekeringen onder de labels Nationale-Nederlanden en OHRA en treedt daarbij op als tussenpersoon. CZ groep is eigenaar en verzekeringstechnisch risicodrager van deze zorgverzekeringen.

Lees meer ›20 Bedrijfskosten uit gewone bedrijfsuitoefening

21 Overige technische lasten eigen rekening

De specificatie van de overige technische lasten eigen rekening luidt als volgt:

Lees meer ›21 Overige technische lasten eigen rekening

22 Opbrengsten uit beleggingen

De opbrengsten uit overige beleggingen zijn als volgt gespecificeerd:

Lees meer ›22 Opbrengsten uit beleggingen

23 Beheerkosten en interestlasten

De beheerkosten en interestlasten zijn als volgt gespecificeerd:

Lees meer ›23 Beheerkosten en interestlasten

24 Netto opbrengsten uit beleggingen

Het rendement op het totaal belegd vermogen bedraagt -5,1% (2021: 3,5%).

Lees meer ›24 Netto opbrengsten uit beleggingen

25 Totaal resultaat

De aansluiting tussen het geconsolideerde resultaat en het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekeningen luidt als volgt:

Lees meer ›25 Totaal resultaat

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en/of die leiden tot een ander beeld van de financiële toestand op balansdatum.

Lees meer ›Gebeurtenissen na balansdatum