CZ groep en duurzaamheid

Met de uitvoering van de basisverzekering zetten we ons in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Dat is onze voornaamste taak en belangrijkste maatschappelijke opdracht. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als organisatie strekt zich verder uit naar thema’s als welzijn, klimaat, mensenrechten en arbeidsomstandigheden.

CZ groep draagt met zijn strategie en bedrijfsvoering daar waar mogelijk bij aan positieve ontwikkelingen voor mens, milieu en maatschappij. We proberen eventuele negatieve impact zoveel mogelijk te voorkomen. Dit sluit naadloos aan bij onze cultuur en kernwaarden en bij onze verantwoordelijkheid als organisatie van openbaar belang in Nederland. Bovendien past het bij de verwachtingen van onze verzekerden, zakelijke klanten en andere belanghebbenden.

Ons duurzaamheidsbeleid

Wij voeren een expliciet duurzaamheidsbeleid dat onderdeel uitmaakt van onze strategie (zie het CZ waardecreatiemodel) en dat is gekoppeld aan de ‘United Nations Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Zij bieden een kader waarbinnen wij een plek kunnen geven aan zowel de toegevoegde waarde van onze kernactiviteiten (toegang tot zorg verzekeren) als de verantwoordelijkheid die wij nemen voor algemene bedrijfsvoering (onder meer werkgeverschap, footprint en investeringen). Wij onderschrijven alle SDG’s maar vinden het belangrijk om in ons duurzaamheidsbeleid te focussen op die SDG’s waarop we de meeste impact kunnen hebben.

We werken via verschillende invalshoeken aan het realiseren van impact op de SDG’s: vanuit onze rol als zorgverzekeraar (impact in het zorgveld, relatie met verzekerden, werkgevers en andere belanghebbenden), ons werkgeverschap (verantwoordelijkheid richting medewerkers), onze inkooprol (impact via de keten) en via onze beleggingen (maatschappelijk verantwoord beleggen).

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Het doel ‘Goede gezondheid en welzijn’ hangt direct samen met onze kerntaak om zorg in Nederland toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. Wij zorgen er via passende zorgverzekeringen voor dat verzekerden toegang hebben tot kwalitatief goede en doelmatige zorg. Wij verzorgen de juiste service en begeleiding en sturen vanuit onze zorginkooprol op een toekomstbestendige inrichting van het zorglandschap en zorg die aansluit bij de behoeften van de patiënt.

SDG 8 Waardig werk en economische groei

‘Waardig werk en economische groei’ hangt direct samen met onze kerntaak. We hebben een duidelijke visie op de inrichting van het zorglandschap van de toekomst en we maken ons hard voor innovatie in zorg en zorgkostenbeheersing (zorg is één van de grootste uitgaveposten in de overheidsbegroting). Wij zijn een grote werkgever en werken als leverancier van collectieve zorgkostenverzekeringen nauw samen met tal van andere werkgevers aan de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werknemers.

SDG 1 Einde aan armoede

‘Einde aan armoede’ raakt onze inzet om mensen met multiproblematiek verder te helpen. Veel mensen die kampen met een veelvoud aan problemen komen met klachten in de zorg terecht terwijl de onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld schulden) niet opgelost wordt. Door samenwerking over de stelsels van zorg en welzijn heen kunnen deze mensen geholpen worden. Wij nemen hier het voortouw en werken aan concrete verbeteringen.

SDG 13 Klimaatactie

‘Klimaatactie’ verwoordt ons commitment om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Een belangrijk thema want onderzoek en praktijk tonen aan dat klimaatverandering significante gezondheidsproblemen veroorzaakt. In onze bedrijfsvoering en (financieel) ketenbeheer zetten we in op beheersing van negatieve gevolgen en de ondersteuning van de transitie naar een duurzamere samenleving.

Onze inzet 2021-2023

Ons duurzaamheidsbeleid is uitgewerkt in een concrete Routekaart naar 2023. Een eerste belangrijke oplevering daarvan was de implementatie van ons vernieuwde beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (CZ MVB-beleid) in 2020, waarin de Richtlijnen Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-richtlijnen) zijn geïntegreerd. In 2021 hebben we diverse vervolgstappen in het CZ MVB-beleid gerealiseerd, zoals de implementatie van ons geoptimaliseerde uitsluitingenbeleid, de ontwikkeling en publicatie van ons Themabeleid en de vaststelling van onze CO2-reductiedoelen. Verder hebben we in 2021 belangrijke stappen gezet op de integratie van de uitgangspunten van de Green Deal Zorg in onze zorginkoop en is het CZ-beleid Maatschappelijk verantwoord inkopen ontwikkeld. Onze inzet op het helpen van onze verzekerden met betalingsproblemen is onverminderd hoog geweest (zie Zorg voor Kwetsbare verzekerden) en ook ten aanzien van diversiteit en inclusiviteit heeft onze organisatie stappen gezet (zie CZ als werkgever). Op het gebied van ons milieubeleid hebben we niet al onze plannen (zoals de implementatie van een milieumanagementsysteem) kunnen verwezenlijken. Desalniettemin is onze CO2-footprint onverminderd laag. We verhogen onze inzet op dit thema het komende jaar om onze plannen te realiseren. In 2022 en 2023 zal onze aandacht ook uitgaan naar de (verdere) implementatie van en rapportage over diverse EU verordeningen die samenhangen met ons duurzaamheidsbeleid en de rapportage erover (zoals de EU Taxonomy en de Corporate Sustainability Reporting Directive).