Raad van Bestuur

De RvB is belast met het besturen van de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, de strategie en de resultaten die daaruit voortvloeien. Jaarlijks stelt de RvB een doorlopend driejarenplan inclusief jaarbegroting op, herijkt de strategie en stelt voor alle risicocategorieën een (herijkte) risicohouding op. Hiermee worden kaders geschetst waarbinnen de divisies mogen opereren met de aan hen toegekende verantwoordelijkheden. Ook wordt jaarlijks de riskmanagementpolicy herijkt.

De Raad van Bestuur in 2021

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Nationaliteit

Dhr.

drs.

J.G.B. de Groot

1 mei 2019

NL

Dhr .

drs.

A.W.L. van Son

15 oktober 2010

NL

De RvB bestaat uit twee leden. In de loop van 2022 zal de RvB tijdelijk uit drie leden bestaan aangezien Arno van Son (61) eind 2021 heeft aangegeven per 1 december 2022 als bestuurder bij CZ te willen stoppen en zich nog enkele jaren als directeur Innovatie bij CbusineZ voor vernieuwing in zorg in te willen zetten. In het kader van een goed opvolgingstraject en voldoende inwerktijd, zal een nieuwe bestuurder voorafgaand aan 1 december 2022 reeds toe treden tot de RvB. De Remuneratie-/Benoemingscommissie van de RvC is inmiddels met de selectieprocedure gestart. Vanaf 1 december 2022 zal de RvB weer uit twee leden bestaan.

De leden van de RvB zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie (collegiaal bestuur). Ten aanzien van risicobeheer ligt de eindverantwoordelijkheid bij de voorzitter van de RvB. De RvB vergadert tweewekelijks. Besluiten worden genomen na overleg met en consultatie van het Concern Management Team (CMT). Dit CMT bestaat uit de directeuren van de divisies van CZ groep en de secretaris van de RvB.

De RvB zet om te komen tot zorgvuldige besluitvorming specifieke (advies)commissies in:

  • de beleggingscommissie adviseert op het gebied van vermogensbeheer;

  • het zorgkosten- en risicovereveningsoverleg geeft informatie over de zorgkostenontwikkelingen, risicoverevening en het effect daarvan op het resultaat;

  • het premieoverleg adviseert over de jaarlijkse premiestelling;

  • het strategieoverleg adviseert over strategische ontwikkelingen en de invulling van de strategie.

Het Concern Management Team in 2021

Geslacht

Titel

Naam

Nationaliteit

Dhr.

drs.

J.W.M.W. Gijzen, directeur Zorg

NL

Dhr.

drs. RA

B.A.H. van Hoorn, directeur Governance, Risk & Compliance 

NL

Dhr.

 

R.M. van Hees, directeur Financiën

NL

Dhr.

 

A.H.C. van Rhijn, directeur ICT/IPM/Data Science Team*

NL

Mw.

mr.

B.A. Snijder, directeur Verzekerden & service en directeur HRM

NL

Mw.

mr.

K.T.K. Staffhorst, secretaris Raad van Bestuur

NL

Dhr.

MA,MSc

K.C.F. Stolper, directeur Marketing & Verkoop

NL

Dhr.

MSc

M. Suijkerbuijk, directeur Operations

NL

Mw.

RA

M. Vermeij-de Vries, directeur Interne Audit Dienst

NL

* Per 1 maart 2022 is directeur Ton van Rhijn (ICT/IPM/Data Science Team) i.v.m. zijn op handen zijnde pensioen opgevolgd door de heer Peter Slager (NL).