Soorten risico's

Onder het risicomanagement van CZ groep vallen zowel risicocategorieën die binnen Solvency II zijn gedefinieerd (de zogenaamde ‘SCR-risico’s’) als aanvullende risico’s (niet-SCR-risico’s). De SCR-risico’s betreffen het verzekeringstechnisch, markt-, tegenpartijkrediet- en operationeel risico. Deze worden in de jaarrekening van CZ groep toegelicht. De niet-SCR-risico’s betreffen het strategisch en wet- en regelgevingsrisico.

Strategisch risico

Voor het vervullen van onze kernopdracht (het waarborgen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, nu en in de toekomst), werkt CZ groep met een vastgestelde strategie en onderliggende strategische doelen (zie hoofdstuk Strategie). We voeren in het kader hiervan een aantal omvangrijke programma’s uit op het gebied van digitalisering, service en toekomstbestendige zorg. Met deze programma’s geven we invulling aan de realisatie van onze strategie. Een niet tijdige of correcte uitvoering kan op termijn van negatieve invloed zijn op zowel de juiste invulling van onze kernopdracht als de realisatie van andere (financiële) organisatiedoelen. Dit geldt ook voor de mate waarin we als organisatie wendbaar zijn en in staat zijn flexibel in te spelen op externe ontwikkelingen. Tevens rekenen wij, vanwege het grote belang dat verzekerden vertrouwen in ons stellen, ook reputatierisico’s tot het strategische risico van CZ groep. Als zorgverzekeraar opereren wij binnen een complex speelveld. We hebben onder meer te maken met het spanningsveld tussen het betaalbaar houden van de premie en handhaving van de solidariteit enerzijds en zorgen voor kwaliteit en toegankelijkheid van zorg anderzijds. Zorgvuldig laveren tussen de belangen van alle stakeholders is randvoorwaardelijk voor een succesvolle realisatie van onze kernopdracht.

Wet- en regelgevingsrisico

In de zorg(verzekerings)markt speelt de overheid een belangrijke rol. Zo hebben we onder meer te maken met een veelheid aan complexe wet- en regelgeving. Als zorgverzekeraar moet CZ groep niet alleen voldoen aan financiële wetgeving, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Solvency II, maar ook aan privacy-wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Medische gegevens zijn immers zeer privacygevoelig. Daarnaast zijn we ook op het vlak van financiering van zorg afhankelijk van wet- en regelgeving. Zo bepaalt de overheid jaarlijks de spelregels voor de risicoverevening. Daarbij is de overheid verantwoordelijk voor de inhoud van het basispakket, de hoogte van het eigen risico en het budgettair kader. Gevoeligheid voor politieke verschuivingen is een belangrijke factor waar CZ groep als zorgverzekeraar mee te maken heeft. Deze kunnen immers leiden tot veranderingen in de voor ons zo beleidsbepalende wet- en regelgeving.