Maatschappelijk verantwoord beleggen

Als zorgverzekeraar zijn we verplicht financiële reserves aan te houden. Een deel hiervan beleggen wij. Dat doen we voorzichtig en weloverwogen. In ons beleggingsbeleid houden we nadrukkelijk rekening met de maatschappelijke impact van organisaties en landen waarin we beleggen.

In het CZ-beleid Maatschappelijk verantwoord beleggen (CZ MVB-beleid) hebben we vastgelegd hoe we dit doen. Aan de ene kant sturen we erop zoveel mogelijk te voorkomen dat we via beleggingen bij zaken betrokken raken die een negatieve impact hebben. Aan de andere kant ondersteunen we als investeerder graag zaken die positief bijdragen aan verbeteringen voor mens, milieu en maatschappij en kiezen we bij voorkeur voor de beter presterende ondernemingen op dat gebied. Ons beleid is in lijn met de ‘OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen’ en het IMVO-convenant van de Verzekeringssector. We hebben er onder meer in vastgelegd dat wij verantwoordelijkheid nemen door ons goed te (laten) informeren over maatschappelijke problemen die spelen in de sectoren en landen waarin wij beleggen en proactief te sturen op verbeteringen via dialoog (‘engagement’) en de eventuele inzet van ons stemrecht. We volgen de ontwikkelingen van onze inzet en rapporteren over het resultaat. Op www.cz.nl/beleggingen is continu actuele informatie over ons beleid en de uitvoering ervan te vinden.

Onze doelen

Ten aanzien van het totale beleid, streven ernaar dat vrijwel onze volledige beleggingsportefeuille aan het CZ MVB-beleid voldoet (99-100 procent).

 

2020

2021

Ambitie 2022

Belegd vermogen dat voldoet aan de CZ code Maatschappelijke Verantwoord Beleggen

99,8%

99,9%

≥99%

Hiernaast hebben we in 2021 specifieke doelen voor de CO2-reductie van onze beleggingsportefeuille vastgesteld. We staan wereldwijd voor de enorme uitdaging om de opwarming van de aarde af te remmen en de daarmee samenhangende klimaatverandering een halt toe te roepen. We sturen daarom actief en scherp op de verlaging van de CO2-uitstoot van de eigen beleggingsportefeuille. Onze doelen zijn in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en werken stapsgewijs toe naar volledige reductie in 2050.

Binnen de Europese Unie (EU) vinden er momenteel diverse ontwikkelingen plaats op het gebied van ‘Sustainable Finance’. CZ groep volgt deze ontwikkelingen op de voet en draagt er zorg voor de richtlijnen en regelgeving tijdig te implementeren, eventueel nog voor de daadwerkelijke inwerkingtreding als dit een impactvolle bijdrage aan de realisatie van onze duurzaamheidsambities met zich meebrengt. In 2021 en begin 2022 is onder meer de EU Taxonomy onderwerp van gesprek en onderzoek geweest binnen onze organisatie en in brancheverband. Wij concluderen dat onze zorgverzekeringsactiviteiten momenteel niet in aanmerking komen voor de EU Taxonomy (nul procent ‘eligibility’). Wel is er sprake van ‘taxonomy-eligibility’ in onze beleggingsportefeuille. Op basis van een eerste analyse stellen wij hier binnen een huidige ‘eligibility’ van 24 procent vast. In de bijlage CZ groep en de EU Taxonomy lichten wij de EU Taxonomy en onze eerste vaststellingen verder toe. Wij volgen de verdere ontwikkeling van de EU Taxonomy in de komende jaren nauwgezet en zullen in lijn hiermee rapporteren.

Onze inzet 2021-2023

Na de implementatie van ons geoptimaliseerde CZ MVB-beleid aan het einde van 2020, heeft de doorontwikkeling ervan in 2021 conform de CZ MVB Routekaart plaatsgevonden. Op de eerste plaats is een vernieuwd CZ Uitsluitingenbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. Wij werken nu met drie screens om uitsluiting van investering vast te stellen: controverse-screens (op basis van internationale conventies), landensanctielijsten en themascreens (voor wapens, tabak en kolen, teerzanden en schaliegas). Wij actualiseren iedere zes maanden onze uitsluitingenlijst op basis van deze screens. Op de tweede plaats hebben wij onze openbare MVB-kwartaalrapportage verbeterd en verrijkt. We blikken iedere drie maanden terug op onder meer recente marktontwikkelingen, onze actuele inzet op het gebied van ‘voting & engagement’ en de resultaten van ons beleid op o.a. het gebied van de CO2-uitstoot van onze aandelenportefeuille. Op het gebied van ‘engagement’ hebben we ons afgelopen jaar aangesloten bij meerdere, relevante initiatieven waaronder het ‘Access to Nutrition Initiative’ en de ‘Finance for Biodiversity Pledge’. Op de derde plaats hebben we een onderzoek afgerond om de ESG-integratie in onze bedrijfsobligatiemandaat verder te verdiepen en daarmee onze positieve impact te verhogen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt de gekozen oplossing geïmplementeerd. Tot slot hebben we in 2021 de CZ Themavisie gepubliceerd. Dit document geeft meer inzage in onze visie op onderliggende thema’s. Zo geven wij aan dat het respecteren van mensenrechten volgens de ‘UN Guiding Principles on Business and Human Rights’ en de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ een basisvoorwaarde voor investering is en dat wij hierop beleid en rapportage verwachten van de bedrijven waarin wij beleggen. Op het gebied van klimaat omschrijven wij het belang dat wij hechten aan de wereldwijde verlaging van CO2-emissies en hoe wij via engagement dit stimuleren. Op onder meer de thema’s gezondheid, corruptie, arbeidsomstandigheden, herstel & verhaal geven wij soortgelijke informatie weer. Ook zijn er onze concrete doelen voor CO2-reductie van onze beleggingsportefeuille (zoals hierboven omschreven onder ‘Onze doelen’) in vastgelegd.

Onze inspanningen op de continue verbetering van Maatschappelijk verantwoord beleggen, zagen we afgelopen jaar terug in een top 5 notering van de benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).