Raad van Commissarissen

De RvC benoemt de RvB en houdt toezicht op de RvB en de algemene bedrijfsvoering. De RvC voert regelmatig overleg met de leden van de RvB, het Concern Management Team (CMT), de Ledenraad, de Ondernemingsraad (OR), de Interne Audit Dienst (IAD), Governance, Risk & Compliance (GRC) en de externe accountant. De RvC van CZ groep bestaat uit vijf leden. In 2021 heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de RvC. Zo is met ingang van 1 oktober 2021 Willemien Bischot reglementair teruggetreden. Na benoeming door de Ledenraad en met instemming van DNB is Greet Prins per 1 oktober 2021 in haar plaats toegetreden tot de RvC. Daarnaast nam Harry Hendriks per 31 december 2021 afscheid na 9 jaar het voorzitterschap van de RvC te hebben gevoerd. Het voorzitterschap van de RvC is per 1 januari 2022 overgenomen door Pieter Jongstra. Om de RvC per 1 januari 2022 op volle sterkte te houden, is Martijn van Dam per 1 januari 2022 benoemd als lid van de RvC.

De Raad van Commissarissen in 2021

Geslacht

Titel

Naam

Lid sinds

Herbenoemd per

Einde zittingstermijn

Nationaliteit

Dhr.

drs.

P.J.A.M. Jongstra

1 januari 2020

 

31 december 2023

NL

Mw.

 

G. Prins

1 oktober 2021

 

30 september 2025

NL

Dhr.

drs.

C.H. Donkervoort

5 november 2020

 

31 december 2024

NL

Mw.

Mr.

J.W. Jukema

1 januari 2021

 

31 december 2024

NL

Dhr.

Ir.

M.H.P. van Dam

1 januari 2022

 

31 december 2025

NL

De individuele leden en de RvC als geheel hebben de kwaliteiten en expertise die CZ groep in zijn bestuurlijke uitgangspunten heeft vastgelegd. Alle leden van de RvC zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid (deskundigheid en betrouwbaarheid). De RvC kent twee commissies: de Audit-Risk Commissie (ARC) en de Remuneratie-/Benoemingscommissie.

De RvC volgt in zijn toezichthoudende rol de planning- en controlcyclus van de organisatie. Tijdens de jaarlijkse ‘planbespreking’ met de RvB worden de doelen voor het komende jaar aan de RvC gepresenteerd en besproken. In het voorjaar bespreekt en beoordeelt de RvC de financiële verslaglegging over het voorgaande jaar. De ARC van de RvC verricht hiervoor voorwerk en bespreekt vragen en opmerkingen met de RvB, de directeuren Financiën, IAD en GRC, en de externe accountant.

In de RvC wordt doorlopend gesproken over hoe activiteiten en plannen bijdragen aan de strategie. Met behulp van onder meer kwartaalrapportages volgt de RvC gedurende het jaar de voortgang op de strategische doelstellingen van CZ groep. De uitvoering van risico- en kapitaalmanagement volgt de raad onder andere via de risk- en auditrapportages die ieder kwartaal worden opgeleverd. Hierin staan de belangrijkste risico’s, uitgevoerde audits met bijbehorende uitkomsten, uitgebrachte aanbevelingen en gerealiseerde verbeteringen. Daarbij wordt ook het Own Risk & Solvency Assessment (ORSA) betrokken. De RvC beoordeelt de riskmanagementpolicy en risicohouding van CZ groep jaarlijks en ook in 2021 zijn deze goedgekeurd.

Audit-Risk Commissie

De ARC wordt gevormd door twee leden van de RvC. De ARC bespreekt onder meer de risicorapportages, de financiële en verzekeringstechnische rapportages, de fraudebeheersingsrapportage, de ORSA-rapportage en de compliancerapportages. Ook verkent de ARC externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op CZ groep en bespreekt deze tijdens haar vergaderingen met de RvB en de directeuren Financiën, IAD en GRC. De ARC vergadert zo vaak als nodig wordt geacht, maar ten minste eenmaal per jaar voorafgaand aan de bespreking van de jaarrekening door de RvC. De ARC rapporteert haar bevindingen aan de voltallige RvC. Verder voert de ARC periodiek bilaterale gesprekken met de externe accountant (in 2021: één keer) en De Nederlandsche Bank (DNB) (één keer per jaar). Ieder kwartaal neemt de ARC de auditbevindingen door, samen met de directeur IAD.

In 2021 is de ARC negen maal bijeengekomen en hierbij is de externe accountant veelvuldig aanwezig geweest. Naast de genoemde reguliere onderwerpen is ook de controle van de aanpak van de coronapandemie besproken.

De taak van de ARC is het toezicht houden op de RvB, ter voorbereiding van het oordeel van de RvC over:

 • de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving inclusief gedragscodes (compliance);

 • de financiële informatieverschaffing door de onderneming;

 • de door ARC/RvC goed te keuren charters risicomanagement, actuariële functie, compliance en audit en het audit plan;

 • de onafhankelijkheid en performance van de interne en externe accountants;

 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;

 • het beleid van de onderneming met betrekking tot belastingplanning indien en voor zover van toepassing;

 • de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie;

 • het risicobeleid.

Remuneratie-/Benoemingscommissie

De Remuneratie-/Benoemingscommissie werd in 2021 gevormd door twee leden van de RvC en in de periode van 1 april tot en met 30 september 2021 door drie leden (in verband met goede overdracht naar nieuwe leden). De Remuneratie-/Benoemingscommissie vergadert zo vaak als nodig wordt geacht. In 2021 is de commissie vijf maal formeel bijeen geweest.

De taken van de Remuneratie-/Benoemingscommissie ter voorbereiding van het oordeel van de RvC zijn:

 • voorstellen doen over onder andere de bezoldiging in het algemeen en van de individuele bestuurders afzonderlijk;

 • advies geven over beheerst beloningsbeleid;

 • selectiecriteria, (specifieke) profielschetsen en benoemingsprocedures opstellen (en uitvoeren) voor leden van de RvC en RvB en daarvoor scenario’s op te stellen voor opvolging en de borging van continuïteit;

 • (het proces van) de beoordeling van de leden van de RvB;

 • het opmaken van een remuneratierapport.