Onze omgeving

De kernopdracht van CZ groep om zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden voor onze verzekerden, is bij uitstek een maatschappelijke opdracht. Bij organisatie en financiering van zorg zijn vele partijen betrokken. Wij werken actief met hen samen om de doelen van onze verzekerden te realiseren en slaan daarbij wanneer nodig een brug naar andere maatschappelijke domeinen. 

Onze stakeholders

Onze stakeholders zijn alle personen en organisaties die direct of indirect impact hebben op het werk van onze organisatie of er direct of indirect impact van ondervinden. Het gaat om een breed scala van partijen, beginnend bij onze verzekerden en zakelijke klanten en variërend van onze medewerkers tot onze Duurzame coalitiepartners, zorgaanbieders en leveranciers. De belangrijkste stakeholdergroepen van CZ groep – vastgesteld door een strategische stakeholderanalyse – zijn weergegeven in het bijgaande figuur. Wij hebben met hen formele, juridische, financiële en/of operationele relaties maar zijn vooral verbonden door het gemeenschappelijke doel dat in onze kernopdracht besloten ligt. Niettemin gaat het om een complex speelveld. De belangen van onze stakeholders liggen niet altijd op één lijn en lopen ook niet altijd synchroon. Er zijn spanningsvelden, bijvoorbeeld tussen solidariteit (betaalbaarheid) en toegankelijkheid. Een goede, open en transparante dialoog met alle betrokken partijen is een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle realisatie van onze kernopdracht.

Overleg met stakeholders

Overleg met stakeholders maakt intrinsiek onderdeel uit van de werkzaamheden, de langetermijnstrategie en (maatschappelijke) waardecreatie van CZ groep. Zo nemen wij deel aan verschillende Regionale Overlegorganen Acute Zorg, werken wij nauw samen met vele gemeenten in onze kerngebieden (o.m. in het kader van Samenwerken over Stelsels) en zijn we meerjarige partnerships aangegaan met zorgaanbieders in onze Duurzame coalities. Bovendien staan wij dagelijks in contact met onze verzekerden via onze servicekanalen, voeren wij regelmatig klantonderzoek uit en hebben onze verzekerden inspraak (o.a. via de Ledenraad en Patiëntparticipatie) op de vaststelling van onder meer onze zorginkoopstrategie. Een overzicht (op hoofdlijnen) van onze structurele contacten met onze belangrijkste stakeholdergroepen en de onderwerpen die dit verslagjaar zijn besproken, is terug te vinden in de bijlage Stakeholderdialoog 2021. Het totaal van overleg, zowel formeel als informeel, is een continue informatiebron voor onze organisatie en wordt door de Raad van Bestuur gezien als cruciaal voor het besturen van CZ groep als wendbare, relevante en maatschappelijk waardevolle organisatie.

Stakeholderdialoog in optima forma: Patiëntenparticipatie

Voor de verhoging van de kwaliteit en patiëntgerichtheid van zorg betrekken wij actief verzekerden bij de totstandkoming van ons zorginkoopbeleid op specifieke zorgaandachtsgebieden. Hun ervaringen met een eventuele ziekte en/of beperking, met behandelingen en eventueel herstel brengen waardevolle inzichten voor zowel onze organisatie als het zorgveld. We werken sinds meerdere jaren nauw samen met diverse cliënten- en patiëntenorganisaties en we betrekken onze Ledenraad – conform het Ledenraad Reglement – bij ons zorginkoopbeleid. Hiernaast werken we sinds 2020 ook samen met ervaringsdeskundigen. Dat zijn mensen die ervaring hebben met bijvoorbeeld de zorgverlening, de ziekte en het herstel en in staat zijn hun ervaringen in te zetten ter verbetering van deze zorg en over te dragen aan anderen. De wijze waarop wij Patiëntenparticipatie in de praktijk toepassen, hebben we op onze website gepubliceerd in het document Zo betrekken wij verzekerden bij onze zorginkoop. Hierin is onder meer de ‘Participatieladder’ (zie figuur) te zien. Deze maakt inzichtelijk in welke mate de betrokkenheid van verzekerden en/of patiëntenorganisaties vorm heeft gekregen in het zorginkoopbeleid van verschillende zorgaandachtsgebieden.

Op basis van de ambities en relevante aandachtspunten in ons zorginkoopbeleid streven we de komende jaren naar de continuering van onze brede samenwerking met ruim vijftig patiëntenorganisaties, werken we ieder jaar idealiter op een kleine twintig dossiers (projecten, onderzoeken) op het niveau van raadplegen en adviseren (waarvan in 2021 het onderzoek met Zorgbelang naar Thuismeten er één was), en realiseren we zo’n elf dossiers per jaar in volwaardige coproductie. Hierbij willen we de impact van de invloed van verzekerden en patiënten steeds tastbaarder maken en werken we daarom tegelijkertijd aan het meten van de effecten van hun invloed op de besluitvorming.

 

2020

2021

Ambitie 2022

Dossiers 'Raadplegen & adviseren'

-

17

18

Dossiers 'Coproduceren'

-

11

11

In 2021 zijn we gestart met de toepassing van de uitgangspunten van Patiëntenparticipatie in de regio. We hebben in de regio Zeeland onderzocht hoe we het beste het perspectief van burgers op kunnen halen t.b.v. de oplossing van regionale zorg- en welzijnsvraagstukken. Vervolgens hebben we een plan van aanpak voor de Zeeuwse Zorgcoalitie opgesteld, wat in 2022 gaat leiden tot het eerste burgerforum in de zorg (‘G1000Zorg Zeeland’) dat ongetwijfeld zowel ons als zorgverzekeraar, als regionale zorgaanbieders en gemeenten van waardevolle input zal voorzien.