CZ groep en de EU Taxonomy

Met de vaststelling van de Green Deal in 2019 heeft de Europese Unie (EU) koers gezet naar een klimaatneutrale economie in 2050. Om dit doel te realiseren is diverse wetgeving uitgewerkt die ervoor moet zorgen dat op de financiële markt de geldstromen naar duurzame investeringen worden geleid. Onderdeel hiervan is de EU Taxonomy die in 2020 in werking is getreden.

In de EU Taxonomy verordening (EU Directive 2020/852) is een raamwerk beschreven dat definieert wat ‘groene’ of ‘duurzame’ economische activiteiten zijn zodat alle deelnemers aan de financiële markt dezelfde uitgangspunten hanteren als het gaat om duurzame investeringen. Het raamwerk wordt stap voor stap verder ontwikkeld en uitgebreid naar nieuwe sectoren. Het is in de meest actuele vorm te raadplegen via de EU Taxonomy Compass.

Rapportageverplichtingen 2021

Vanaf 1 januari 2022 zijn de rapportageverlichtingen van de EU Taxonomy van kracht. Deze zijn vastgelegd in de EU Delegated Act 2021/2178 (vastgesteld in december 2021) en schrijven ten aanzien van de jaarrapportage 2021 voor dat Organisaties van Openbaar Belang (waaronder CZ groep valt) aangeven in welke mate hun economische activiteiten in aanmerking komen voor de EU Taxonomy (‘taxonomy-eligible’ zijn). Hierbij wordt gevraagd om te rapporteren over zowel de mate van ‘taxonomy-eligibility’ binnen de totale activa van de organisatie als de ‘taxonomy-eligibility’ van de economische activiteiten in het schadeverzekeringsbedrijf. Ook wordt gevraagd om te rapporteren over kwalitatieve informatie, bijvoorbeeld over de wijze waarop de gepresenteerde cijfers zijn berekend. Vanaf verslagjaar 2023 (publicatie in 2024) worden organisaties gevraagd om te rapporteren over de mate waarin hun economische activiteiten in overeenstemming zijn met de EU Taxonomy, oftewel over ‘taxonomy-alignment’.

Taxonomy-eligibility CZ groep

Op basis van een analyse van de activa van CZ groep op ‘taxonomy-eligibility’ constateren we dat hier met name in de overige financiële beleggingen in materiële zin sprake van is, waarbij blootstelling voorkomt in de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties, hypotheken en vastgoed. De ‘taxonomy-eligibility’ van de economische activiteiten binnen het schadeverzekeringsbedrijf van CZ groep (onze zorgverzekeringsactiviteiten) over 2021, hebben wij na intern onderzoek en aanvullend brancheoverleg vastgesteld op nul procent (‘non-eligibility’ van 100 procent) omdat dekking van klimaatgerelateerde 

risico’s niet expliciet in de polisvoorwaarden is opgenomen. De (wettelijk) gedefinieerde verzekeringspakketten bieden geen mogelijkheid tot variatie van dekkingen in de polisvoorwaarden. Zorgverzekeraars hebben ook geen zicht op de oorzaak van de medische behandelingen die worden vergoed. Mede hierdoor is het zeer lastig, zo niet onmogelijk, om vast te stellen of een deel van de premieomzet wellicht toe te rekenen is aan klimaatadaptie.

In totaal hebben we de huidige ‘taxonomy-eligibility’ binnen onze beleggingsportefeuille vastgesteld op 24 procent. Dit percentage is op 'best effort'-basis berekend op basis van alle informatie over de EU Taxonomy die op dit moment bekend is. Het percentage is tot stand gekomen a.d.h.v. opgave van externe vermogensbeheerders i.c.m. een berekening uitgevoerd door een externe gespecialiseerde partij in opdracht van CZ groep volgens de voorwaarden van de EU Taxonomy. Deze partij heeft de diverse bedrijfsactiviteiten volgens NACE-categorisering geanalyseerd in lijn met de binnen de EU Taxonomy uitgewerkte criteria.

Uitgesloten blootstellingen conform EU Taxonomy

 

Centrale overheden, centrale banken, supranationale uitgevers (A)

1.047.942.491

Derivaten (B)

0

Geen rapportage NFRD

2.557.179

  

EU Taxonomy - totale activa (exclusief blootstellingen A en B)

 

Taxonomy-eligible

12%

Taxonomy-non-eligible

88%

Totaal

4.891.900.509

Het percentage van ‘taxonomy-eligibility’ binnen onze totale activa (zie Geconsolideerde balans CZ groep) hebben we vastgesteld op 12 procent (‘non-eligibility’ van 88 procent). Bij deze berekening zijn conform de richtlijnen van de EU Taxonomy, blootstellingen aan centrale overheden, centrale banken, supranationale uitgevers en derivaten buiten beschouwing gelaten. De blootstelling aan bedrijven die geen rapportageverplichting kennen conform de EU Non-financial Reporting Directive (NFRD) is meegenomen in het ‘non-eligible’-aandeel. Ook dit is in lijn met de voorschriften van de EU Taxonomy.

Vooruitblik 2022 - 2023

Duurzaamheid is onderdeel van de strategie van CZ groep. In 2022 wordt dit verder verankerd waarbij ook onderdelen van de in de EU Taxonomy vastgelegde criteria worden meegenomen ten aanzien van de bedrijfsactiviteiten waar wij ‘taxonomy-eligibility’ op hebben vastgesteld (onze beleggingen). We werken - in lijn met vereisten van de EU Taxonomy - de komende jaren aan de meting van de ‘taxonomy-alignment’ binnen onze beleggingsportefeuille. In het verlengde hiervan zullen wij vervolgens doelstellingen ten aanzien van ‘taxonomy-alignment’ bepalen.