Strategie CZ 2025

CZ groep wil snel en flexibel in kunnen spelen op de veranderende wereld. In onze strategie 'CZ 2025' houden wij rekening met relevante trends en ontwikkelingen in het zorgveld, de financiële dienstverlening en de samenleving in de breedte. Wij zetten de komende jaren binnen onze strategische focus verder in op persoonsgerichte zorg, digitalisering en duurzaamheid en we sturen concreet op impact. 

Onze opdracht

Wij willen onze verzekerden de best mogelijke zorg tegen de laagst mogelijke premie bieden. Hierbij hebben wij de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan goede en toegankelijke zorg. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. CZ groep heeft geen winstoogmerk.

Onze strategie

Bij de uitvoering van onze opdracht hebben wij de ambitie om de meest waardevolle, innovatieve en begeleidende zorgverzekeraar te zijn. Dit vertalen we concreet in zes strategische doelen:

 • 24x7 Service & gemak
   We streven naar enthousiaste klanten die ons aanbevelen aan derden door de positieve ervaring die ze met onze dienstverlening hebben. We werken aan het bieden van een altijd actueel inzicht in alle verzekeringszaken (24x7) en directe, gepersonaliseerde service die volledig aansluit op de wensen en behoeftes van onze klanten.

 • Persoonlijke begeleiding
   We werken aan het aanbieden van impactvolle gezondheidsdiensten bij het vinden, organiseren en krijgen van de best passende zorg. We ondersteunen onze verzekerden bij vergroten van de eigen regie op hun positieve gezondheidsdoelen.

 • Toekomstbestendige zorg
   Wij streven ernaar bij te dragen aan toekomstbestendige zorg in Nederland door in het zorgveld te sturen op efficiënte processen, beheersing van de zorgkostenstijging en focus op persoonsgerichte, doelmatige en duurzame zorg.

 • Stabiele premie
   We streven ernaar om ieder jaar onze verzekerden een zo stabiel mogelijke premie te bieden die concurrerend is in de markt en financieel verantwoord.

 • Behoud marktaandeel
   Om onze doelen te kunnen realiseren, streven we naar behoud van ons marktaandeel en daarmee het behoud van onze positie als bepalende speler in het (zorg)veld.

 • Financieel gezond
   We streven als organisatie naar een gezonde solvabiliteit met gepast rendement, zijn scherp op de beheersing van onze organisatiekosten en een efficiënte, duurzame bedrijfsvoering.

De terreinen waarop en de mate waarin wij onze strategische doelen in 2021 realiseerden, presenteren we in de hoofdstukken Realisatie en Financieel. Onze strategische vooruitblik is verwoord in het Voorwoord van de Raad van Bestuur. De wijze waarop onze strategische doelen resulteren in impact en bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties laten we zien in het CZ Waardecreatiemodel en lichten we verder toe in de Connectiviteitstabel.