CZ als werkgever

We vinden het belangrijk dat medewerkers bij CZ groep het beste uit zichzelf en elkaar kunnen halen en plezier in hun werk hebben. Een stevige basis is daarbij noodzakelijk, zoals goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en een veilige, prettige werkomgeving.

Ultimo 2021 waren 2396 medewerkers werkzaam bij CZ groep (exclusief externen en uitzendkrachten). Hiervan werkten er 1587 in Tilburg, 408 in ons kantoor in Sittard, 311 in Goes en 90 in onze servicekantoren. De man/vrouw-verdeling binnen onze organisatie is 34 procent (m) / 66 procent (v) en 92 procent van ons totale medewerkersbestand heeft een vast dienstverband. Dit en meer cijfers zijn terug te vinden in het overzicht Medewerkers CZ groep.

Werken op afstand

Thuiswerken werd al door medewerkers van CZ groep gedaan, maar door corona is het in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels is het voor het merendeel van de medewerkers gewoon geworden om vanuit huis te werken. Om goed en digitaal op afstand samen te kunnen werken, worden verschillende hulpmiddelen aangeboden. Opleidingen en trainingsprogramma’s kunnen zowel fysiek als online gegeven worden, zodat de ontwikkeling van medewerkers ongehinderd door kan gaan onafhankelijk van eventuele coronamaatregelen. Nieuwe medewerkers ondersteunen we met een introductie-app bij hun indiensttreding bij CZ groep.

Arbeidsvoorwaardelijke regelingen

Met een thuiswerkregeling compenseren we medewerkers voor de kosten die het thuiswerken met zich meebrengt. Medewerkers die thuiswerken krijgen per dag een vaste vergoeding. Naast compensatie voor gemaakte kosten kunnen medewerkers een bureau en bureaustoel in bruikleen krijgen en hebben zij een persoonlijk budget voor het inrichten van een thuiswerkplek die aan de eisen van de Arbowet voldoet.

Diversiteit en inclusiviteit

Bij CZ groep willen we een afspiegeling zijn van de maatschappij. We geloven in de kracht en meerwaarde van diversiteit binnen de teams. Hoe we dit doen, leggen we jaarlijks vast in een diversiteits- en inclusieplan. In maart 2021 hielden we rondom dit onderwerp een leiderschapsevent voor managers en directie van CZ groep.

In lijn met de Participatiewet spannen wij ons in om mensen met een arbeidsbeperking werk aan te kunnen bieden. In dit kader zijn er 15 mensen bij ons werkzaam (eind 2021). Om hen zo optimaal mogelijke werkomstandigheden te bieden, hebben we - naast specifieke recruitment, begeleiding en jobcoaching - geïnvesteerd in aanpassing van ICT-systemen en werkplekken.

In 2021 hebben we de eerste verkenningen gedaan op het gebied van Social Return on Investment (SROI). Dit betekent dat we onze leveranciers bewust willen maken van het belang van participatie en hen willen uitnodigen hier ook stappen in te zetten.

Medewerkersbetrokkenheid

In 2021 hebben we ons tweejaarlijkse medewerkersbetrokkenheidonderzoek (MBO) gehouden, in verband met corona een jaar later dan gepland. Het onderzoek werd door 74 procent van de medewerkers ingevuld en heeft waardevolle inzichten opgeleverd. Zo bleek de betrokkenheid van collega’s bij CZ groep gestegen van 83 procent in 2018 naar 89 procent in 2021. Mogelijk heeft ook de manier waarop CZ met de coronacrisis is omgegaan richting haar werknemers bijgedragen. Op de vraag of medewerkers CZ groep als werkgever zouden aanbevelen, kwam een employee Net Promotor Score (eNPS) van +32. Dit is zeer hoog vergeleken met de benchmark van +7. Uit het MBO werd ook duidelijk dat medewerkers niet een te hoge werkdruk ervaren, maar wel een verminderde balans tussen werk en privé. De bevlogenheid van medewerkers is goed en vergelijkbaar met 2018. Van nieuwe medewerkers, voor wie de onboarding door corona online is verlopen, voelt maar liefst 96% zich ondanks de afstand zeer welkom bij CZ groep.