CZ groep GRI-Index 2021

GRI Standard

Omschrijving

Vindplaats

Toelichting

GRI 102: Algemene indicatoren, 2016

   

1. Organisatieprofiel

   

102-1

Naam van de organisatie

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-2

Activiteiten, merken, producten en diensten

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-3

Locatie hoofdkantoor van de organisatie

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-4

Landen waar de organisatie actief is

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Corporate governance

 

102-6

Afzetmarkten

Bijlage: Profiel CZ groep

 

102-7

Omvang van de organisatie

Bijlage: Profiel CZ groep
Betekenisvolle werkgever
Financieel

 

102-8

Informatie over personeelsbestand en andere medewerkers

Betekenisvolle werkgever
Bijlage: Medewerkers CZ groep 2021

 

102-9

Beschrijving van de keten

Bijlage: Profiel CZ groep
Onze waarde in de keten

 

102-10

Significante veranderingen voor de organisatie en de keten

 

Er hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan tijdens de verslaggevingsperiode

102-11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe

Risicomanagement

 

102-12

Externe initiatieven

Corporate governance

 

102-13

Lidmaatschap van (branche-)verenigingen of belangenorganisaties

Innovatie in zorg
Corporate governance

 

2. Strategie

   

102-14

Verklaring hoogste beslissingsbevoegde

Woord van de Raad van Bestuur

 

3. Ethiek en integriteit

   

102-16

Waarden, principes en standaarden gedragsnormen

Strategie CZ 2025
Hoe CZ waarde toevoegt
Corporate governance

 

4. Bestuur

   

102-18

Bestuursstructuur

Corporate governance

 

5. Stakeholderbetrokkenheid

   

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden

Onze omgeving
Bijlage: Stakeholderdialoog 2021

 

102-41

Collectieve arbeidsovereenkomsten

 

100% van de werknemers van CZ groep valt onder de cao voor de Zorgverzekeraars.

102-42

Identificeren en selecteren van belanghebbenden

Onze omgeving
Bijlage: Stakeholderdialoog 2021

 

102-43

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden

Onze omgeving
Bijlage: Stakeholderdialoog 2021

 

102-44

Voornaamste onderwerpen en vraagstukken

Bijlage: Stakeholderdialoog 2021

 

6. Wijze van rapporteren

   

102-45

Operationele structuur van de organisatie

Corporate governance

 

102-46

Omschrijven van de inhoud van het rapport en afbakening van de aspecten

Bijlage: Over dit verslag

 

102-47

Lijst van materiële aspecten

Download: Materiële thema's CZ groep

 

102-48

Herformuleren van eerder verstrekte informatie

Bijlage: Over dit verslag

Er hebben zich geen significante herformuleringen van eerder verstrekte informatie voorgedaan

102-49

Veranderingen in verslaglegging

Bijlage: Over dit verslag

 

102-50

Rapportageperiode

 

1 januari 2021 t/m 31 december 2021

102-51

Publicatiedatum van het voorgaande jaarverslag

 

30 maart 2021

102-52

Verslaggevingscyclus

 

Jaarlijks

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

 

jaarverslag@cz.nl

102-54

Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards

Bijlage: Over dit verslag

 

102-55

GRI Inhoudsopgave

Download: CZ groep GRI-index 2021

 

102-56

Externe assurance

Bijlage: Over dit verslag
Controleverklaring

Er is gekozen om over het Jaarverslag 2021 geen assurance verklaring van de externe accountant te vragen. Er is wel een controleverklaring afgegeven door de externe accountant.

GRI 103: Management aanpak, 2016

   

Materiële onderwerpen die CZ groep rapporteert volgens GRI

   

Beheersing van zorgkosten

   

103-1/2/3

DMA

Beheersing van zorgkosten

 

CZ groep 1

Zorgkosten t.o.v. zorgkostenbegroting basisverzekering

Beheersing van zorgkosten

 

Toegankelijkheid van zorg

   

103-1/2/3

DMA

Toegang tot zorg

 

CZ groep 2

Wachtlijstbemiddeling

Toegang tot zorg

 

Kwaliteit van zorg

   

103-1/2/3

DMA

Kwaliteit van zorg

 

CZ groep 3

Aandeel gecontracteerde zorgverleners t.o.v. aangeboden contracten

Zorgvisie en -strategie

 

Innovatie in zorg

   

103-1/2/3

DMA

Innovatie in zorg

 

CZ groep 4

Samen Beslissen

Samen beslissen

 

Stabiele, concurrerende premie

   

103-1/2/3

DMA

Verzekeringen en premie

 

CZ groep 5a

Zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de premie

Verzekeringen en premie

 

CZ groep 5b

Organisatiekosten binnen begroting

Verzekeringen en premie

 

Service en (persoonlijke) begeleiding

   

103-1/2/3

DMA

Service en begeleiding

 

CZ groep 6

NPS label CZ

Service en begeleiding

 

Betrouwbare zorgverzekeraar

   

103-1/2/3

DMA

Verzekeringen en premie
Risicomanagementsysteem

 

CZ groep 7a

Marktaandeel CZ groep

Verzekeringen en premie

 

CZ groep 7b

Naleving integriteitsbeleid

Risicomanagementsysteem

 

Data en digitalisering

   

103-1/2/3

DMA

Innovatie in zorg
Digitalisering en CZ

 

CZ groep 8

Aandeel digitale declaraties

Digitalisering en CZ

 

Welzijn van klanten

   

103-1/2/3

DMA

Onze rol op de zakelijke markt

 

CZ groep 9

CZ groep verbetert met werkgevers de gezondheid van werknemers

Onze rol op de zakelijke markt

 

Stakeholderbetrokkenheid

   

103-1/2/3

DMA

Onze Omgeving
Zorgvisie en -strategie

 

CZ groep 10a

Betrekken patiëntenorganisaties bij zorginkoop

Onze Omgeving

 

CZ groep 10b

Gesloten duurzame coalities

Zorgvisie en -strategie

 

Betekenisvolle werkgever

   

103-1/2/3

DMA

Betekenisvolle werkgever

 

CZ groep 11

eNPS

CZ als werkgever

 

Duurzame bedrijfsvoering

   

103-1/2/3

DMA

Gezonde leefomgeving

 

CZ groep 12a

CO2 footprint

Onze milieu-footprint

 

CZ groep 12b

Percentage belegd vermogen volgens CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen