Stakeholderdialoog 2021

Stakeholder

Contactvorm

Gespreksonderwerpen 2021

Klanten

  
   

Verzekerden

Dagelijks contact via o.m. het Klant Contact Center (KCC), het CZ Zorgteam en Webcare en Juridische Zaken via kwantitatief en kwalitatief (klant)onderzoek en speciale communicatie-events zoals webinars

Diverse onderwerpen zoals klanttevredenheid, verbeteren en doorontwikkeling van onze (zorg)dienstverlening (o.m. in pilots), vragen over vergoedingen, klachten en geschillen, verzoeken om zorgbegeleiding en second opinions

Ledenraad

Structureel overleg met RvB en RvC, themabijeenkomsten en netwerkevents 6 keer per jaar

Centrale aandachtspunten en gespreksonderwerpen van de ledenraad zijn de kwaliteit, de kosten en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Actuele (zorg)thema's worden elke vergadering besproken. Overige onderwerpen: o.m. jaarcijfers, jaarverslag, premiebeleid, beleggingsbeleid, klantcommunicatie, uitvoering van zorginkoop, zorginnovatie, preventie en stimuleren gezondheid, evaluatie commercieel seizoen

Zakelijke klanten en intermediairs

Diverse overleggen, themabijeenkomsten, netwerkevents in aanwezigheid van RvB- en CMT-leden en dagelijkse dienstverlening

CZ groep visie op zorg, bedrijfszorg, vitaliteit en gezondheid van werknemers, collectiviteiten, kennisuitwisseling, inhoudelijke trainingen m.b.t. zorgverzekeringen en afstemming van werkprocessen

Medewerkers

  
   

Medewerkers, management

O.m. structureel (werk)overleg, workshops, managementbijeenkomsten, intranet, blog RvB, personeelsmagazine, roadshow RvB, medewerkersbetrokkenheidonderzoek, intern netwerk Jong CZ, personeelsvereniging, teamscommunity voor leidinggevenden, digitaal vaardig teams community en Duurzame Inzetbaarheid events voor medewerkers

O.m. beleid en strategie van CZ groep, divisieplannen, werkprocessen, aandacht voor leren en ontwikkelen, vitaliteit, performance management, duurzame inzetbaarheid, personeelsverenigingactiviteiten en themabijeenkomsten. Extra aandacht voor een organisatiewijziging i.v.m. digitalisering van verzekerdennota's

Vakbonden

Structureel overleg (6x per jaar)

M.n. Sociaal Plan en duurzame inzetbaarheid , Cao-onderhandelingen

Ondernemingsraad

Structureel overleg, overleg met de RvC en RvB, themabijeenkomsten en achterbanoverleg

O.m. duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, organisatiewijzigingen & ontwikkelingen ,relatie met achterban, werkomgeving, strategie, nieuwe thuiswerkregeling

Toezichthouders

  
   

Raad van Commissarissen

Structurele vergaderingen met RvB en Ledenraad, overleg met directieleden, OR en externe accountant, themabijeenkomsten en netwerkevenementen

O.m. solvabiliteit, reputatiemanagement, risicomanagement, compliance, auditresultaten, jaarcijfers, vermogensbeheer, strategie, samenstelling RvB/RvC, zorginhoudelijke onderwerpen, stand van zaken informatiebeveiliging en premiebeleid, bedrijfsplannen, beloningsbeleid, commercieel seizoen, coronapandemie, digitalisatie, (zorg)innovatie, (ICT)security

De Nederlandsche Bank (DNB)

Regulier overleg, themaoverleggen, rapportages en ad hoc contact via de Toezichthouderdesk, toetsingstraject nieuwe RvC-leden

O.m. solvabiliteit en vermogensbeheer, auditresultaten, bestuur, naleving wet- en regelgeving, beloningsbeleid en informatiebeveiliging en de beheersing rondom cybercrime

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Periodieke bijeenkomsten (diverse niveaus) over actuele onderwerpen, auditresultaten en issues, informeren en verantwoording middels rapportages

Transparantie over werkwijze en besteding van middelen, issues m.b.t. de bekostiging van reguliere zorg, zorginnovatie, auditresultaten en toezicht op de juiste uitvoering van de Zvw en Wlz, benoeming op belangrijke posities binnen het zorgkantoor

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk

Meldingen t.a.v. tussenpersonen

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Ad hoc contact met de Toezichthoudersdesk

Mededinging, fusies, verschillende onderzoeken naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt, financiële regelingen COVID-19 pandemie

Autoriteit Persoonsgegevens

Onderzoeken en ad hoc overleg met Toezichthoudersdesk, meldingen datalekken

Verwerking persoonsgegevens bij zorgverzekeraars, en informatiebeveiliging, informatieverzoeken n.a.v. klachten

Zorgsector

  
   

Zorgaanbieders

Overleg in verschillende vormen

O.m. zorginkoop, kwaliteit van zorg, uitvoering van zorg, innovatietrajecten/pilots en zorgproducten. Het ROAZ in het kader van de coronapandemie

Koepelorganisaties en beroepsgroepen

Overleg in diverse vormen

O.m. inkoopbeleid, horizontaal toezicht, beroepsinhoudelijke ethiek en normen en zorginnovatie, financiële regelingen coronapandemie

Zorgbelang

Divers contact

Invulling convenant, in het kader van Regioregie betrokkenheid bij ons inkoopbeleid, Wet Langdurige Zorg

Patiënten- en cliëntenorganisaties

Divers overleg

Inkoopbeleid CZ groep, zorginnovatie en Wet Langdurige Zorg

Ministerie van VWS

Overleg op diverse niveaus

Orgaan van de woonplaats en de werkgroep gerede twijfel. Beleidswijziging van VWS en de financiele effecten daarvan op zorgverzekeraars. Financiële regelingen coronapandemie en toegankelijkheid zorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Regulier overleg (bestuurlijk en werkgroepen) en themabijeenkomsten

Diverse onderwerpen waar gezamenlijke standpunten of kennisdeling relevant is, zoals bij kwaliteit, controle & fraudebeheersing, MSZ, GGZ, Solvency II, risicoverevening, HRM-onderwerpen, Wlz, eHealth, Zorg ICT en de werkgroep Gerede Twijfel en expertgroep wanbetalers, Financiële regelingen COVID-19 pandemie

Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Regulier overleg, rapportages en financiële verantwoording

Vergoedingsvoorwaarden, planning en inhoud verantwoordingsrapportages. 4 keer per jaar vakoverleg informatiebeveiliging. Beleidsregels catastroferegeling

Gemeenten

Divers overleg

O.m. invulling convenantsafspraken en effecten van de transitie langdurige zorg op uitvoering en organisatie zorg. Gesprekken in het kader van samenwerking over stelsels (S.O.S). Brede schuldhulp aanpak

CAK

Structureel en ad hoc contact

Gesprekken in het kader van project samenwerking over stelsels (S.O.S) Brede schuldhulp aanpak, overleg over uitvoering van het contract Orgaan van de Woonplaats, uitvoering Wlz

Vektis

Structureel en ad hoc overleg

Controles, transparantie zorgkosten, verzamelen van informatie over zorg en de zorgverzekeringsmarkt

Vecozo

Structureel en ad hoc contact

O.m. afstemming dagelijkse processen, doorontwikkeling Vecozo portaal machtigingen, EDP (elektronisch declaratieportaal), Vecozo controlemodule, gebruik Vecozo berichtenbox voor het veilig uitwisselen van informatie

SOS International

Strategisch, tactisch en operationeel overleg

Medische hulpverlening in het buitenland en specifiek voor expats

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)

Maandelijks contact

Geschillen omtrent uitvoering basis- en aanvullende zorgverzekering

Strategische partners

  
   

NN Group

Structureel overleg en ad hoc contact

Structureel overleg over diverse onderwerpen zoals strategische ontwikkelingen, operationele afstemming, financieel overleg, productontwikkeling, risicomanagement en compliance

CbusineZ

Structureel overleg en dagelijks contact

Diverse innovatieve zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties en data science

Medicinfo

Structureel overleg t.a.v. persoonlijke begeleiding en overleggen op projectbasis

Diverse samenwerkingen op het gebied van beheren, optimaliseren, ontwikkelen en aanbieden zorgdiensten

Teladoc

Structureel overleg t.a.v. persoonlijke begeleiding en overleggen op projectbasis

Diverse samenwerkingen op het gebied van beheren, optimaliseren, ontwikkelen en aanbieden zorgdiensten

HumanTotalCare (HTC)

Structureel overleg

Samenwerking op beleidsniveau en in uitvoering voor bedrijfszorg bij werkgevers (inclusief de eigen organisatie)

FitzMe

Periodiek en ad hoc contact

Inhoudelijke doorontwikkeling FitzMe portal, UX verbeteren, introductie App en focus op impact maken op onze klanten en schaalbaarheid vergroten

Overig algemeen

  
   

Externe accountant

Maandelijks en ad hoc contact

O.m. Jaarverslagen, Solvency II, auditplanning en resultaten, juridische herstructurering, solidariteitsregelingen coronapandemie

Belastingdienst

Ad hoc contact

Afstemming over specifieke onderwerpen en dossiers, zoals diverse BTW en Loonheffingsaspecten.

Opsporingsdiensten en Openbaar Ministerie

Divers contact

Fraudedossiers

Omwonenden kantoren

Divers contact

O.m. klachten m.b.t. geluid en mobiliteit

Gemeente Tilburg

Divers contact

Zowel kantoorgerelateerde onderwerpen (o.a. parkeerproblematiek) als samenwerking op het gebied van gezondheid en welzijn

AOK (Duistsland)

Operationeel en taktisch overleg (1 keer per 6 weken)

Uitvoering overeenkomst gericht op de zorgbehoefte van de bewoners van de grensregio.

CM (België)

Operationeel en taktisch overleg (1 keer per kwartaal)

Uitvoering overeenkomst gericht op de zorgbehoefte van de bewoners van de grensregio.

Leveranciers

Inkoopgesprekken en dagelijks contact

Bestellen tot en met betalen, uitnutting contracten, kwaliteit en continuïteit geleverde diensten, kosten en aandacht voor mvo (duurzaamheid, verantwoord ondernemen), alignment met CZ groep en innovatie/productontwikkeling

Herverzekeraars (Cigna / Allianz / Bupa / Aetna)

Structureel en ad hoc overleg

Samenwerking. Expats problematiek

Universiteiten en onderzoeksinstellingen

Divers contact, o.m. via projectgebonden innovatieve ecosystemen

Diverse innovatieve, zorggerelateerde initiatieven, technologische innovaties zoals data science, betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek en deelname aan symposia / expertbijeenkomsten

Banken

Structureel overleg (4x per jaar), regulier overleg, en adhoc contact

O.a. betalingsverkeer, liquiditeiten en financiering zorgverleners

Media

Rechtstreeks contact

Communicatie over ons beleid en diverse (actuele) onderwerpen (proactief en reactief)

SBZ

Ad hoc contact

Pensioenoverleg n.a.v. de nieuwe pensioenregeling

Europese Commissie

Halfjaarlijks

Gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering voor EU (GSZV), samenwerkingsverband (betreft medewerkers van Europeese Commissie).

Leveranciers/consultants

Advies bijv. fiscaal BDO en leveren van ICT software

Fiscaal advies, leveren ict software

Onderwijsinstellingen

Ad hoc contact

Levering stagaires

Gerechtelijke instanties

Ad hoc contact

Gerechtelijke procedures met verzekerden, zorgaanbieders en andere derden

Advocaten

Ad hoc contact

Gerechtelijke procedures