Verslag van de Ledenraad

'Verdiepen van de invloed van verzekerden binnen CZ groep'

De Ledenraad van CZ groep kijkt terug op een jaar dat in het teken stond van ‘zichzelf opnieuw uitvinden’. Niet alleen door het grote aantal nieuwe leden dat toetrad, maar ook door de nieuwe Wet verzekerdeninvloed. Deze wet is gericht op het versterken van de invloed van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraars.

In 2021 traden door het jaar heen 13 nieuwe leden aan, onder wie drie vertegenwoordigers van de labels Nationale-Nederlanden en OHRA. In de voorgaande jaren heeft de Ledenraad zich organisatorisch steeds verder geprofessionaliseerd, wat eind 2020 leidde tot de samenstelling van een Ledenraad Reglement. Aanvullend, en om aan te sluiten bij de Wet verzekerdeninvloed, heeft CZ groep in overleg met de Ledenraad een Jaarplan Inspraak opgesteld. Beide documenten zijn een goed vertrekpunt gebleken voor de nieuwe invulling van de taak van de Ledenraad en het betrekken hierbij van de nieuwe leden. Waar op het gebied van zorginkoop de Ledenraad zich al een goede positie heeft weten te verwerven in de interne processen van CZ groep, moet dat op onder meer de gebieden kwaliteit en communicatie nog gebeuren. In 2021 zijn de eerste stappen daarvoor gezet. In 2022 zal dat verder haar beslag krijgen. Het Jaarplan Inspraak biedt hiervoor een goede blauwdruk.

Rol van CZ groep in het zorgveld

Het zorgveld werd in 2021 opnieuw gedomineerd door de coronapandemie. De Raad van Bestuur heeft de Ledenraad met regelmaat bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en uitdagingen waar de zorgprofessionals dagelijks voor staan. Er is grote waardering voor de inzet en betrokkenheid die vanuit het veld continu getoond wordt. De Ledenraad constateert dat CZ groep zich als een proactieve zorgverzekeraar opstelt die verbeterprocessen in de zorg aanjaagt. Niet alleen als het gaat om de uitdagingen van de coronapandemie maar ook in de reguliere zorg. Hier ligt wat de Ledenraad betreft ook een belangrijke rol voor CZ groep: het sturen op verdere samenwerking over de stelsels van zorg en welzijn heen en het doorbreken van de schotten binnen de zorg. In de Duurzame coalities van CZ groep worden hier goede stappen in gezet, onder meer met het verkennen van zorginnovaties en nieuwe ideeën voor organisatieprocessen.

Betrokkenheid bij zorginkoop

Het afgelopen jaar is de Ledenraad over verschillende zorginkooptrajecten geïnformeerd en geraadpleegd. Er zijn kennissessies georganiseerd over onder meer de organisatie van Acute zorg en de beschikbaarheid van geneesmiddelen en de leden zijn om advies gevraagd over onder meer dilemma’s die spelen rond het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen en de inzet van digitale zorg. De Ledenraad heeft van de organisatie terugkoppeling gekregen op de uitgebrachte adviezen. Ze ziet dat deze door de organisatie op waarde worden geschat, maar ook dat niet altijd alle adviezen (kunnen) worden overgenomen. CZ groep geeft in het transparantiedocument ‘Zo betrekken we verzekerden bij onze zorginkoop’ publiekelijk inhoudelijk toelichting op de inbreng van (o.a.) de Ledenraad en heeft in elk zorginkoopdocument voor het jaar 2022 de betrokkenheid van verzekerden en patiënten bij het betreffende zorginkoopbeleid opgenomen. Deze inkoopdocumenten zijn voor iedere geïnteresseerde in te zien op de website van CZ groep.

Bestuurlijke taken en samenwerking

De Ledenraad heeft in 2021 zorgvuldig haar controlerende taken uitgevoerd bij de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag van CZ groep en het verlenen van decharge aan de RvC voor het uitgevoerde toezicht. Hiernaast heeft de Ledenraad het afgelopen jaar de belangrijke taak gehad om nieuwe Ledenraadsleden te werven en te benoemen en drie nieuwe commissarissen voor CZ groep aan te stellen. Hierbij heeft de Ledenraad de Raad van Bestuur van advies voorzien ten aanzien van de profielkeuzes, onder meer als het gaat om het werven van kandidaten met zorgervaring. In het geheel genomen, is er op bestuurlijk niveau sprake van behoorlijk wat veranderingen en veel nieuwe gezichten. Hoewel de persoonlijke kennismaking net wat anders verloopt door het werken onder corona-omstandigheden, ervaart de Ledenraad de bestuurlijke samenwerking als open en constructief. Er heerst vertrouwen dat de in 2021 gelegde positieve basis de komende jaren verder uitgebouwd kan worden.