Hoe CZ waarde toevoegt

CZ groep maakt als zorgverzekeraar onderdeel uit van het Nederlandse zorgstelsel. De plaats die wij in dit stelsel innemen, geeft in belangrijke mate richting aan de waarde die wij zowel op de korte als lange termijn voor de samenleving realiseren. Daarnaast hebben wij als werkgever en organisatie in algemene zin diverse mogelijkheden om positief bij te dragen aan de wereld om ons heen. Ons waardecreatiemodel geeft weer hoe wij in het geheel sturen op maatschappelijke winst. 

Onze waarde in de keten

Het zorgstelsel van de Nederlandse overheid is gebaseerd op de driehoek verzekerde / patiënt, zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Het functioneert in een omgeving van gereguleerde marktwerking en kent een hoge mate van toezicht. De overheid bepaalt de inhoud van de basisverzekering (de vergoede zorg) en legt jaarlijks de belangrijkste kaders vast, zoals de hoogte van het verplichte eigen risico en de eigen bijdrage voor bepaalde zorg. Zorgaanbieders zijn binnen het stelsel verantwoordelijk voor goede, tijdige zorgverlening en kunnen (binnen vastgestelde kaders) concurreren. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht richting hun verzekerden en de maatschappelijke opdracht om via de inkoop van zorg actief bij te dragen aan het goed, betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in Nederland. De gereguleerde concurrentie op zowel de zorgverleningsmarkt als de zorgverzekeringsmarkt zorgt ervoor dat verzekerden / patiënten keuzemogelijkheden hebben.

CZ groep heeft de ambitie om met de invulling van onze opdracht in het stelsel, de meest waardevolle, innovatieve en begeleidende zorgverzekeraar te zijn. Onze zes strategische doelen (zie de paragraaf Strategie CZ 2025) verwoorden goed welke waarde wij op verschillende aandachtsgebieden willen realiseren. In ons waardecreatiemodel hebben wij dit doorvertaald naar langetermijnwaardecreatie.

CZ Waardecreatiemodel

Het waardecreatiemodel van CZ groep, gebaseerd op de uitgangspunten van de International Integrated Reporting Council (IIRC), laat op overzichtelijke wijze zien welke bronnen wij inzetten voor onze bedrijfsvoering met het doel op een duurzame wijze onze maatschappelijke opdracht zo optimaal mogelijk te vervullen.

In het model hebben we onze benodigde bronnen (‘input’) in kaart gebracht, gedefinieerd en waar mogelijk gekwantificeerd. Deze bronnen bestaan niet alleen uit tastbare elementen als geld en producten maar evenzeer uit de relaties die we onderhouden met onze stakeholders en de kennis die we binnen onze organisatie over de jaren heen hebben opgebouwd van zorg en financiële dienstverlening. We laten zien hoe het totaal van bronnen via onze bedrijfsvoering (binnenkant van het model) leidt tot maatschappelijke impact op de korte termijn (onze ‘output’) en op de lange termijn (onze ‘outcome’). Aan buitenzijde van het model tonen we belangrijke invloeden in onze omgeving (trends, risico’s, kansen) die wij meenemen in onze strategie en ons beleid. Zowel onze ‘output’ als ‘outcome’ hebben we gedefinieerd. Onze ‘output’ hebben we waar mogelijk gekwantificeerd en onze ‘outcome’ hebben we uitgedrukt in onze bijdrage aan de vier Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die wij in onze strategie als de focus-SDG’s van CZ groep hebben aangemerkt.

Waardecreatiemodel

Input

Menselijk kapitaal

Sociaal kapitaal

Intellectueel kapitaal

Financieel kapitaal

Natuurlijk & geproduceerd kapitaal

Organisatie
Output & impact

Betrouwbare zorgverzekeraar

Toekomstbestendige zorg

Betekenisvolle werkgever

Gezonde leefomgeving

Bijdrage aan SDG's

Wij zetten ons continu in om op zowel de korte als lange termijn onze maatschappelijke waardecreatie (impact) te verhogen. Op de eerste plaats door ons in te zetten voor het goed, betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg in Nederland. Hier vallen concrete doelen onder die te maken hebben met zorgkostenbeheersing, kwaliteit en innovatie in zorg, en met overzichtelijke, goede zorgverzekeringsproducten en persoonlijke begeleiding van onze verzekerden. Daarnaast hebben wij concrete doelstellingen als het gaat om het werkplezier en de ontwikkeling van onze medewerkers en de wijze waarop duurzaam werken verankerd is in al onze bedrijfsprocessen. Meer over ons beleid, de uitvoering en de resultaten ervan, lichten we toe in het onderdeel Realisatie. Voor een schematisch overzicht, verwijzen wij naar onze Connectiviteitstabel in bijlage.