Impact via de keten

CZ groep stimuleert via zorg- en concerninkoop duurzaamheid in zijn leveranciersketen. In 2021 bereiden we de verdere integratie van de uitgangspunten van de Green Deal Zorg in ons zorginkoopbeleid voor en ontwikkelden we voor onze concerninkoop het CZ-beleid Maatschappelijk verantwoord inkopen.

Green Deal Duurzame Zorg

In oktober 2019 ondertekenden we de Green Deal Zorg 2.0. Hiermee onderstreepten we onze betrokkenheid bij de verduurzaming van het zorgveld. De pijlers van de Green Deal Zorg zijn: het terugdringen van de CO2-emissie van de zorgsector, het bevorderen van circulair werken, het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater en het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

Bij het ondertekenen van de Green Deal Zorg hebben we aangegeven dat onze focus – in lijn met onze kerntaak – ligt op het bevorderen van doelmatige zorg, het voorkomen van verspilling van medicijnen en hulpmiddelen en het dichtbij huis organiseren van zorg (met inzet van digitale zorg). Ook zetten we ons in voor de verduurzaming van de farmaceutische productie- en leveranciersketen door het belang van verantwoorde bedrijfsvoering te benadrukken. Wij werken daarom met een duurzaamheidsverklaring voor de leveranciers van geneesmiddelen die vallen binnen ons preferentiebeleid.

Onze doelen

Wij werken toe naar de volledige integratie van de doelen van de Green Deal Zorg in ons zorginkoopbeleid. Hiervoor hebben we in 2021 een implementatieplan ontwikkeld dat tot doel heeft om in alle zorgaandachtsgebieden minimale voorwaarden op te nemen. In 2021 zijn hier de voorbereidende werkzaamheden voor verricht. We verwachten in 2022 concrete doelen ten aanzien van onze impact te kunnen vaststellen.

Onze inzet 2021-2023

De afgelopen jaren zijn de eerste piketpalen voor de integratie van de uitgangspunten van de Green Deal Zorg in ons zorgbeleid geslagen. In de inkoopdocumenten voor 2022 (gepubliceerd op 1 april 2021) is het thema al als aandachtspunt meegenomen. Tevens zijn eerste samenwerkingsinitiatieven binnen Zorgverzekeraars Nederland verkend om op brancheniveau ons in te zetten voor de pijlers van de Green Deal Zorg. In 2021 hebben we deze twee sporen doorgezet. Binnen CZ groep hebben we een implementatieplan ontwikkeld en onze kennis over de duurzaamheidsuitdagingen in het zorgveld vergroot. We hebben voor het totale zorginkoopteam een online ‘CZ Academy’ over het thema georganiseerd met diverse externe sprekers van zorgaanbieders en onderzoeksinstituten. Hiernaast hebben we met een aantal Duurzame coalitiepartners gesprekken gevoerd over hun verwachtingen en wensen ten aanzien van CZ groep als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken. Per zorgaandachtsgebied zijn inkopers aan de slag gegaan met het identificeren van actuele uitdagingen in het veld en het inventariseren van passende initiatieven waar CZ groep een bijdrage op kan leveren. Hiervoor zijn diverse aanvullende gesprekken met zorgaanbieders gevoerd. Op basis van deze verkenningen zijn eerste voorstellen voor concrete inkoopvoorwaarden opgesteld. Naar verwachting landen eerste uitwerkingen daarvan in ons zorginkoopbeleid over 2023.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

In 2021 hebben we het CZ-beleid Maatschappelijk verantwoord inkopen (CZ-beleid MVI) voor al onze niet-zorggerelateerde inkoop ontwikkeld. Hiermee verankeren we aandacht voor mens, milieu en maatschappij in al onze inkoopbeslissingen. Het beleid is gebaseerd op de richtlijn ISO 20400 ‘Sustainable Procurement (Dutch wheels)’ waarin beleid, strategie en uitvoering als continu optimalisatieproces met elkaar verbonden zijn. In de strategie en operationalisering van ons beleid, werken we toe naar de integratie van de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (‘OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen’). Dit betekent dat wij als organisatie de juiste kennis hebben over maatschappelijke thema’s die spelen in de inkoopcategorieën waarvan wij afnemer zijn en daar waar mogelijk actief sturen op verbeteringen. Het betekent ook dat wij rapporteren over onze inzet en de resultaten ervan. Bij de implementatie van ons beleid in 2022 houden wij rekening met de invloed die wij op thema’s en leveranciers kunnen uitoefenen en de (interne) organisatorische haalbaarheid.

Onze doelen

In lijn met het CZ duurzaamheidsbeleid werken we in CZ MVI-beleid met de uitgangspunten ‘do no harm’ en ‘do good’. ‘Do no harm’ - het voorkomen van negatieve maatschappelijke gevolgen - is de basis van het CZ MVI-beleid. Dit betekent dat wij van de leveranciers met wie wij werken,  verwachten dat zij minimaal voldoen aan de standaarden van de United Nations Global Compact (UNGC), de United Nations Guiding Principles (UNGP) en de International Labor Organisation (ILO). Op het gebied van ‘do no harm’ is ons doel een 100% dekking van onze inkoopactiviteiten.

Wij kiezen bij voorkeur voor leveranciers die zich positief onderscheiden op duurzaamheidsthematieken. Hiermee stimuleren we organisaties in onze keten zich te (blijven) ontwikkelen op duurzaamheidsthema’s. Ons doel is om vanaf 2022 waar mogelijk positieve selectie toe te passen in alle nieuwe inkooptrajecten die vallen binnen de grootste uitgavecategorieën van CZ groep.

Aanvullend op de internationale richtlijnen die gericht zijn op het voorkomen van negatieve maatschappelijke gevolgen, zetten we in op het positief bijdragen (‘do good’) aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) waar wij ons als organisatie op focussen (SDG’s 3, 8, 1 en 13). Hiertoe werken wij aan inkoopinitiatieven die impact hebben op de verbetering van maatschappelijke omstandigheden op genoemde SDG’s. Ons doel is om in onze grootste uitgavecategorieën concrete initiatieven te ontwikkelen (in proeftuinen met leveranciers) die meetbare resultaten opleveren en die we kunnen uitrollen naar de overige inkoopcategorieën.  

Onze inzet 2021-2023

Voor de ontwikkeling van het CZ MVI-beleid hebben we in 2021 diverse analyses uitgevoerd op onze inkoopuitgaven en deze gecombineerd met veldonderzoek naar de belangrijkste risico’s en kansen in termen van ketenverantwoordelijkheid. Hieruit is naar voren gekomen welke maatschappelijke risico’s er spelen in onze grootste inkoopcategorieën en waar derhalve onze eerste focus ten aanzien van beheersing van risico’s naar uit moet gaan. Het gaat onder meer om thema’s als milieu, eerlijk zakendoen en arbeidspraktijk. Hiernaast hebben onze analyses inzicht gegeven in de thema’s waarop we kansen voor positieve impact op onze focus-SDG’s onderscheiden. Dit betreft onder meer de thema’s arbeidsparticipatie, circulariteit en energietransitie en armoedeproblematiek.

Voor de uitvoering van het CZ MVI-beleid zullen we in de loop van 2022 minimale geschiktheidseisen en gunningscriteria inzetten waarin relevante duurzaamheidscriteria zijn opgenomen. Tevens zetten we ons contract- en leveranciersmanagement in om negatieve impact te minimaliseren en positieve impact te stimuleren. Bovendien werken we met een selectie van leveranciers samen in proeftuinprojecten om proactief positieve impact op onze focus-SDG’s te realiseren. In 2021 is een start gemaakt met een proeftuin op arbeidsparticipatie, samen met onze HRM-leveranciers. In 2022 breiden we dit uit naar andere thema’s.