Onze milieu-footprint

Wij hebben continu aandacht voor het verduurzamen van onze organisatie. Onze focus ligt op de vermindering van ons energieverbruik en ons bedrijfsafval en op mobiliteit.

Lees meer ›Onze milieu-footprint

Financieel

De kerntaak van CZ groep draait om zorg. Wij willen voor onze klanten goede en toegankelijke zorg organiseren die betaalbaar is en blijft. Ons financieel beleid is erop gericht om hier de juiste basis voor te bieden.

Lees meer ›Financieel

Impact van corona

De uitbraak van de wereldwijde coronapandemie in 2020 heeft een grote impact op de zorg in Nederland gehad. In zeer korte tijd kwam er grote druk op de capaciteit van ziekenhuizen te staan.

Lees meer ›Impact van corona

Financiële resultaten 2021

Net zoals in 2021 heeft de coronapandemie grote invloed gehad op het financiële resultaat van CZ groep. Enerzijds hebben we dit verslagjaar te maken met hoge coronagerelateerde zorgkosten en de uitvoering van diverse financiële regelingen voor zorgaanbieders. Anderzijds is er sprake van lager uitvallende kosten voor reguliere zorg.

Lees meer ›Financiële resultaten 2021

Corporate governance

CZ groep is een private organisatie met een publieke opdracht en zonder winstoogmerk. De overheid, werkgevers en onze verzekerden vertrouwen erop dat wij de zorgpremies beheren en inzetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg.

Lees meer ›Corporate governance

Governance­structuur CZ groep

Voor een zorgvuldige bedrijfsvoering hanteert CZ groep het model van de structuurregeling. We werken met een RvB, RvC en Ledenraad.

Lees meer ›Governance­structuur CZ groep

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ groep voldoende invloed hebben op het beleid. De Ledenraad heeft verschillende taken en bevoegdheden.

Lees meer ›Ledenraad

Raad van Commissarissen

De RvC benoemt de RvB en houdt toezicht op de RvB en de algemene bedrijfsvoering.

Lees meer ›Raad van Commissarissen

Raad van Bestuur

De RvB is belast met het besturen van de onderneming. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, de strategie en de resultaten die daaruit voortvloeien.

Lees meer ›Raad van Bestuur

Samenstelling RvB en RvC

De RvB en RvC zijn zodanig samengesteld dat zij hun taak naar behoren kunnen vervullen. Hierbij zijn complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit belangrijke voorwaarden.

Lees meer ›Samenstelling RvB en RvC