Gepersonaliseerde zorg

Zorg moet dichtbij een patiënt staan. Waar dit aan de ene kant betekent dat we zorg letterlijk het liefst zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren als dat mogelijk is, betekent het aan de andere kant dat zorg goed op de individuele keuzes van de patiënt moet zijn afgestemd; gepersonaliseerde zorg.

Ons uitgangspunt bij gepersonaliseerde zorg is dat de gemiddelde patiënt niet bestaat. De patiënt met zijn persoonlijke wensen, voorkeuren en eigenschappen moet centraal staan in de behandeling en niet de ziekte of aandoening. Want goede zorg valt of staat bij hoe de patiënt de zorg en het resultaat ervaart. Nog te vaak wordt de patiënt onvoldoende betrokken in het zorgproces. Terwijl 98% van de patiënten samen met hun zorgverlener wil beslissen welke zorg het beste bij hen past. Ook kan er meer rekening gehouden worden met de specifieke biologische kenmerken van een patiënt. Met ICT toepassingen zoals decision support systems, artificial intelligence en met methoden als advanced diagnostics kan de zorg afgestemd worden op iedere unieke patiënt. Op basis van bijvoorbeeld bloedafnames en/of scans kan veel beter voorspeld worden hoe goed een bepaalde behandeling zal aanslaan. Met het programma ‘My Best Treatment’ stimuleert CZ groep het gebruik van deze toepassingen én de verdere inbedding van ‘Samen Beslissen’ in zorgpaden.

Samen Beslissen

Met het stimuleren van de implementatie van ‘Samen beslissen’ in zorgpaden stuurt CZ groep op meer gepersonaliseerde zorg. Want door de behandelwensen van een patiënt een rol in de behandelkamer te geven – in het gesprek tussen arts en patiënt - wordt de zorg beter afgestemd op het persoonlijke resultaat dat past bij de patiënt. Wij werken nu ruim zes jaar proactief aan het in de praktijk brengen van ‘Samen Beslissen’. We geven via de inkoop van zorg extra stimulans om het toe te passen en helpen zorgverleners met een concreet stappenplan voor implementatie. We baseren ons hierbij op ervaringen uit de praktijk en werken nauw samen met zorgverleners en andere partijen in het veld, zoals patiëntenorganisaties. Hiernaast bieden we onze verzekerden ondersteuning bij goede participatie in hun zorgtraject, onder meer met tips voor een goede voorbereiding van een gesprek met hun arts.

Samen met de Patiëntenfederatie Nederland en andere koepels, streven we ernaar dat Samen Beslissen de standaard werkwijze wordt. In 2019 hebben we op verschillende manieren gewerkt aan het opschalen van het aantal ziekenhuizen waar het programma wordt gebruikt. Onze ambitie is dat eind 2020 binnen elk van de 28 ziekenhuizen in onze kerngebieden bij minstens zes zorgpaden Samen beslissen is ingevoerd. Eind 2019 zijn bij vijf ziekenhuizen al meer dan zes zorgpaden Samen Beslissen ingevoerd. We zijn dus goed op weg. Hiernaast sturen we erop dat de betrokken ziekenhuizen in 2022 binnen elk specialisme minstens één zorgpad hebben waar Samen beslissen is ingevoerd.

My Best Treatment

In ons programma ‘My Best Treatment’ combineren we de uitgangspunten van ‘Samen Beslissen’ met het toetsen op biologische kenmerken. In verschillende pilots werken we met partners aan implementatie van ‘My Best Treatment’. In 2018 bleek uit de eerste resultaten van de pilots dat het programma zeker de toekomst heeft maar dat er voor echt succes drie hobbels te nemen zijn. Dat zijn: cultuur (zorgverleners moeten wennen aan een andere manier van werken en communiceren), infrastructuur (er zijn nog te veel technische hobbels om alle technologische mogelijkheden te benutten) en financiering (er is nog geen goed financieringsmodel voorhanden). In 2019 zijn we in co-creatie met het zorgveld gaan werken aan oplossingen. Om de eerste hobbel te nemen, maken we ‘My Best Treatment’ onderdeel van meerjarenafspraken met ziekenhuizen. Zodoende kunnen we langere tijd de vinger aan de pols houden en in gesprek blijven over het nut en de noodzaak voor verandering. Voor de tweede hobbel zijn we in gesprek getreden met softwareleveranciers in de zorg, een sector waarin we nog veel weerstand ervaren. Tenslotte zijn we, om de derde hobbel te nemen, in gesprek gegaan met zorgverleners over een andere opzet van de vergoedingen. In dit kader hebben we in 2019 een stap gezet met een nieuw vergoedingsmodel van kankerbehandelingen op maat.

Verzekerden ‘My best treatment’ bieden

Bij gepersonaliseerde borstkankerzorg worden patiënten echt betrokken bij de keuze voor een behandeling. Onder meer door inzet van een keuzehulp waarin de voor- en nadelen van de behandelopties overzichtelijk worden weergeven. Met deze informatie kunnen patiënten samen met hun arts een goed doordachte beslissing nemen. Hiernaast wordt het biologische profiel van de patiënt in de behandelkeuze meegenomen. Met nieuwe tests en behandelmethoden kan steeds beter onderzocht worden welke behandeling nu het beste is voor wie. Onder meer op basis van hoe het DNA van de patiënt eruit ziet en welke kenmerken de tumor heeft. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze verzekerden gepersonaliseerde zorg krijgen waarbij keuzehulpen en geavanceerde diagnosetests ingezet worden, kunnen verzekerden sinds 2019 in onze online tool CZ Zorgvinder zien welke ziekenhuizen (onderdelen van) gepersonaliseerde borstkankerzorg bieden. Wij raden onze verzekerden aan deze informatie mee te nemen bij het maken van een keuze voor een ziekenhuis.