Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

CZ groep gaat verantwoord om met haar vermogen. Bij onze beleggingen houden we rekening met governance-aspecten en met maatschappelijke, ecologische en sociale belangen. Ook kijken we of bedrijven waarin we beleggen oog hebben voor lange termijn waardecreatie en goede en betaalbare zorg ondersteunen.

We hebben duidelijke regels voor beleggen die we hebben vastgelegd in onze CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Deze code is onder meer gebaseerd op de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI), de UN Global Compact, de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars en het Convenant Internationaal verantwoord beleggen in de verzekeringssector. Hiermee zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de United Nations Guiding Principles (UNGP) geborgd. Uiteraard voldoet ons beleid ook aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels Wft. De in 2019 geselecteerde SDG’s gaan ons de komende jaren extra richting geven in de verdere vormgeving van ons verantwoord beleggingsbeleid.

ESG-criteria en uitsluiting

In ons beleggingsbeleid passen we zogenaamde ‘Environmental, Social & Governance’ (ESG)-richtlijnen toe. Dit betekent dat wij in ons beleggingsbeleid aandacht schenken aan milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. We houden op basis hiervan een uitsluitingenlijst bij. We beleggen niet in bedrijven waar de mensenrechten worden geschonden of sprake is van fraude, corruptie of milieuvervuiling. We beleggen evenmin in controversiële wapens of de tabaksindustrie. Onze uitsluitingslijst publiceren we als bijlage van de CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen op onze website.

Engagement en stemmen

Wij hebben niet alleen aandacht voor de huidige prestaties van een organisatie maar kijken ook naar de lange termijn waardecreatie. Wij gaan het gesprek aan met organisaties (‘engagement’) over goed ondernemingsbestuur en vraagstukken op het gebied van mens, maatschappij en milieu. Ook zetten wij ons stemrecht als aandeelhouder in om ondernemingen te stimuleren op deze thema’s juist te handelen. Ieder kwartaal publiceren we een overzicht van de engagement-activiteiten die uit naam van CZ groep worden uitgevoerd op onze website.

IMVO convenant Verzekeringssector

In 2018 heeft het Verbond van Verzekeraars ook namens Zorgverzekeraars Nederland (en dus CZ groep) het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector ondertekend. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen als mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten. In september 2019 verscheen het eerste monitoringsrapport van de voortgang in de sector; een nul-meting. In het rapport staan diverse aanbevelingen aan de verzekeraars, op basis van wat er in het eerste half jaar na het afsluiten van het convenant is bereikt. In de verdere doorontwikkeling van ons duurzame vermogensbeheer nemen we deze bevindingen en aanbevelingen mee.

Benchmarks 2019

In de Benchmark verantwoord beleggen van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VDBO) is in oktober 2019 een ranglijst gemaakt van hoe verzekeraars scoren op de afspraken die zij hebben gemaakt in het IMVO-convenant en de Code Duurzaam Beleggen. CZ groep scoorde daarop een zevende plaats van in totaal 29 verzekeraars (vorige keer haalden we een 15e plaats). Minder goed doen we het volgens diezelfde VDBO in hun publicatie ‘Nederlandse Beleggers & Klimaatverandering - Onderdeel worden van de oplossing’, die in november 2019 verscheen. Hier werden 79 institutionele beleggers tegen het licht gehouden en scoorde CZ groep plek 55. Daarbij tekent de VDBO overigens zelf aan dat de klimaataanpak van vrijwel alle Nederlandse institutionele beleggers nauwelijks daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van het klimaatprobleem. Dat neemt niet weg dat CZ groep vindt dat we weliswaar vooruitgang boeken, maar dat we echt nog stappen moeten zetten.