Corporate Governance

CZ groep is een private organisatie met een publieke opdracht en zonder winstoogmerk. De overheid, werkgevers en onze verzekerden vertrouwen erop dat wij de door ons geïncasseerde zorgpremies goed beheren en inzetten. Onze organisatie is groot en wordt op een goede en controleerbare manier bestuurd. We hebben verschillende bestuurslagen die elkaar controleren, met elk hun eigen rechten en plichten.

Juridische structuur

CZ groep is een economische en organisatorische eenheid van meerdere rechtspersonen. De basis wordt gevormd door twee onderlinge waarborgmaatschappijen waarin alle werkzaamheden voor ziektekostenverzekeringen zijn ondergebracht. Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep Zorgverzekeraar U.A. is als hoofd van de groep aangemerkt. Vanuit hier vindt de volledige beleidsvorming en organisatorische aansturing plaats. 

Governancestructuur

Voor een zorgvuldige bedrijfsvoering en een transparant en efficiënt toezicht op het bestuur hanteert CZ groep het model van de structuurvennootschap. We hebben een Raad van Commissarissen (RvC) en een Raad van Bestuur (RvB). Daarnaast heeft CZ groep als onderlinge waarborgmaatschappij een Ledenraad, waarmee de inspraak van verzekerden is gewaarborgd. 

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit verzekerden die gezamenlijk ervoor zorgen dat de leden van CZ groep voldoende invloed hebben op het beleid. De Ledenraad heeft verschillende taken en bevoegdheden. Zo benoemt de raad de leden van de Raad van Commissarissen, stelt de Ledenraad de jaarrekening vast en vormen de leden een klankbord voor de Raad van Bestuur; zij geven gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van CZ groep. Lees het verslag van de Ledenraad over 2019.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen benoemt de Raad van Bestuur. Daarnaast houden de leden toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene bedrijfsvoering. Daarom overleggen zij regelmatig met de Raad van Bestuur, leden van het management team, de Ledenraad, de Ondernemingsraad, verschillende financiële en juridische medewerkers en de externe accountant. Elk jaar heeft de Raad van Commissarissen een bijeenkomst met de Raad van Bestuur die in het teken van de strategie staat. Dan gaan zij in op de actualiteit van de strategie en eventueel de gewenste aanpassingen eraan. Lees het verslag van de Raad van Commissarissen over 2019.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over CZ groep. De leden zijn verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van CZ groep, het uitvoeren van onze strategie en de behaalde resultaten. Over al deze zaken legt de Raad van Bestuur verantwoording af. Elk jaar stelt de Raad van Bestuur een driejarenplan inclusief begroting op. Lees het Woord van de Raad van Bestuur over 2019.

Concern Management Team

De Raad van Bestuur wordt bij de dagelijkse aansturing en besluitvorming van CZ groep ondersteund door het Concern Management Team. Dit team bestaat uit de directeuren van de divisies binnen CZ groep en de secretaris van de Raad van Bestuur.

Wet- en regelgeving en gedragscodes

Naleving van wet- en regelgeving (compliance) ligt aan de basis van de bedrijfsvoering van CZ groep. Het is cruciaal voor het vertrouwen dat verzekerden en andere stakeholders in ons hebben. De verantwoordelijkheid voor het toepassen en naleven van de regelgeving ligt bij het lijnmanagement van ieder bedrijfsonderdeel. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur.

CZ groep overlegt regelmatig met externe toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). We willen niet alleen voldoen aan alle toepasselijke wetten en regels, maar ook aan normen die wij onszelf opleggen. Wij hanteren vrijwillig het normenkader van de Corporate Governance Code en we hanteren de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In ons beloningsbeleid houden wij ons aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt), het beloningsbeleid van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Europees toezichtkader Solvency II.

Integriteit

Binnen CZ groep hebben we een speciaal Integriteitsbeleid. Dit beleid bevat de kaders voor integer handelen voor iedereen die bij onze organisatie werkt en geeft weer hoe wij ons willen presenteren. Thema’s als eerlijk handelen, zorgvuldigheid, oprechtheid en respect staan centraal in het beleid. Tevens is er aandacht voor het voorkomen van belangenverstrengeling. Binnen de verschillende divisies van CZ groep wordt dagelijks gewerkt met het integriteitsbeleid en jaarlijks toetsen we of het goed wordt nageleefd. Als er aanleiding toe is, worden maatregelen genomen om onvolkomenheden op te lossen. In 2019 was dit op één onderdeel (screening) het geval. Door de directe inzet van maatregelen zijn verdere risico’s voorkomen en heeft het niet geleid tot integriteitsissues. Verder bleek onze ambitie om altijd volledige en juiste naleving van het integriteitsbeleid te realiseren, in 2019 behaald.

Organisatiestructuur

CZ groep kent vier divisies die zich bezighouden met het primaire proces van onze organisatie:

  • Zorg: de kerntaak van Zorg is het vormgeven van het zorgbeleid van CZ groep en de inkoop van zorg voor alle verzekerden van de verschillende labels van CZ groep (CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA). Via CZ zorgkantoor B.V. is Zorg verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg in zes regio’s.

  • Verzekerden & Service: de kerntaak van Verzekerden & Service is het bieden van een excellente dienstverlening op het gebied van debiteuren- en verzekerdenadministratie en de begeleiding van verzekerden met als doel een tevreden klant.

  • Operations: de kerntaak van Operations is het snel, klantvriendelijk en foutloos verzorgen van alle administratie rondom de inzet van zorg voor onze verzekerden. Het draait onder andere om de behandeling van zorgaanvragen, declaratieverwerking en open en betrokken contact met verzekerde en zorgaanbieder. Met de controle van nota’s werkt Operations actief aan zorgkostenbeheersing.

  • Marketing & Verkoop: de kerntaak van Marketing & Verkoop is het positioneren van de merken CZ, CZ Direct en Just en de ontwikkeling en activatie van klantproposities. De divisie ontwikkelt hiertoe de corporate communicatiestrategie en de marketing- en salesstrategieën, maakt de doorvertaling naar concrete plannen en zorgt voor de uitvoering van de onderliggende activiteiten.

CZ groep heeft daarnaast verschillende ondersteunende divisies en stafafdelingen die elk met hun eigen expertise ondersteuning bieden bij de uitvoering van het primaire proces.

Lees meer over onze juridische structuur, ons bestuur, de bestuurders, organisatie en het corporate governance-beleid op www.cz.nl/corporate-governance en in het Financieel Jaarverslag 2019