Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg is een cruciaal onderdeel in ons zorginkoopbeleid. In 2009 gaven we hier voor het eerst concreet invulling aan met de selectieve inkoop van behandelingen voor borstkanker. De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om de rol van kwaliteit in onze zorginkoop verder te vergroten.

Patiënten vragen nadrukkelijker om meer inzicht in de kwaliteit van zorg en landelijk wordt er meer en meer gewerkt aan het meetbaar maken van de uitkomsten van zorg. Daarbij spelen de ervaringen van patiënten een steeds grotere rol. Deze ontwikkelingen maken het steeds beter mogelijk om onze ambities van inkoop op waarde te realiseren.

Het voorop stellen van kwaliteit in zorginkoop vereist dat we in beeld hebben wat de kwaliteit van zorg bepaalt. Er zijn immers veel definities en dimensies van kwaliteit. Wij gaan uit van vier dimensies: klinische effectiviteit, medische toegankelijkheid en tijdigheid, patiëntgerichtheid en kwaliteit van leven. Per aandoening bepalen we welke dimensie(s) in de inkoop van de zorg centraal moet(en) staan. De impact van de aandoening is daarbij leidend. Zo kiezen we bij oncologische aandoeningen meestal voor klinische effectiviteit (gericht op overleving en complicaties). Bij chronische aandoeningen ligt de nadruk meer op patiëntgerichtheid en kwaliteit van leven.

Onze focus op kwaliteit van zorg resulteert in ‘waardegedreven zorgcontractering’. Bij dit principe staan de patiënt en zijn zorgpad centraal en ligt de focus op specifieke doelgroepen en aandoeningen. Waardegedreven zorgcontractering pasten we in 2017 voor het eerst toe. Anno 2019 hebben we voor negen aandoeningen criteria ontwikkeld: complexe wondzorg, orthopedie voor heup- en knieartrose, bariatrie, depressie, maag- en slokdarmkanker en blaas- en nierkanker. In 2020 blijven we alert op mogelijkheden om onze inkoop op waarde uit te breiden naar andere aandoeningen. De mogelijkheden bij sarcomen worden momenteel onderzocht.

 

2018

2019

Ambitie 2020

Waardegedreven zorgcontractering (aantal aandoeningen waar criteria voor is ontwikkeld)

7
(inkoop 2019)

9
(inkoop 2020)

Voortzetten aandoeningen inkoop 2020

Stimuleren van kwaliteitsverbetering in het veld

Naast de inzet van zorginkoop als instrument om de kwaliteit van zorg inzichtelijker en beter te maken, stimuleren we ook een slimmere organisatie in en door het zorgveld. Wij willen onze verzekerden graag toegang bieden tot zorg die dichtbij huis is georganiseerd maar soms is het beter om voor (een deel van) de behandeling, bijvoorbeeld een specifieke operatie, wat verder te reizen naar expertcentra (zie video) waar de kennis en expertise voor de operatie het grootst is. Het zorgpad dat patiënten in dergelijke gecentraliseerde expertzorg doorlopen, vraagt om regionale netwerken waarin huisartsen, ziekenhuizen en specialisten in expertcentra nauw samenwerken. CZ groep stimuleert de ontwikkeling hiervan. Enerzijds door actief te sturen op de ontwikkeling van nieuwe netwerken via zorginkoop en anderzijds door bestaande regionale netwerken te ondersteunen en deze op landelijk niveau aan elkaar te verbinden zodat ook deze netwerken weer van elkaar kunnen leren en dus de zorg in Nederland van het hoogst haalbare niveau kan worden. We werken momenteel concreet aan het ontstaan van netwerken op het gebied van maag- of slokdarmkanker, blaas- en nierkanker en sarcomen. Voor prostaatkankerzorg hebben we een organisatie opgericht die de landelijke verbinding tussen al bestaande netwerken tot stand brengt (Stichting Egidius Zorgconcepten).