Zorg dichtbij

CZ groep staat voor persoonlijke zorg dichtbij de patiënt. Met ‘zorg dichtbij’ bedoelen we aan de ene kant dat de juiste zorg voor onze verzekerden in de buurt beschikbaar is. Aan de andere kant bedoelen we met ‘zorg dichtbij’ de zorg die op de individuele keuzes van de patiënt wordt afgestemd: gepersonaliseerde zorg.

Voor goede, betaalbare zorg die dicht in de buurt van onze verzekerden beschikbaar is, streven we naar een optimale inrichting van het zorglandschap in de regio. Wat die optimale inrichting is, leggen we vast in regiobeelden die we samen met het zorgveld en andere partijen zoals gemeenten aan zogenaamde ‘Regiotafels’ ontwikkelen. We bekijken hier wat de specifieke uitdagingen in het gebied zijn op gezondheid, zorg en welzijn en wat de meest passende oplossingen zijn. Dit betekent soms dat zorg anders georganiseerd moet worden. Onderdelen van tweedelijnszorg kunnen door de eerstelijn worden opgevangen (zogenaamde ‘anderhalvelijnszorg’). En slimme behandelingsvormen zoals eHealth kunnen sommige eerstelijnszorg - en soms ook herhaal-tweedelijnszorg - vervangen. Ook kijken we naar de juiste spreiding van het zorgaanbod over de regio. Hierbij laten we het streven naar zorg in de buurt los als we zien dat expertzorg verder weg beter is.

In beeld brengen van regionale opgaves

CZ groep heeft een sterke positie in onder andere Zuid-Limburg en Zeeland. In 2019 heeft het opstellen van regiobeelden voor deze provincies prioriteit gekregen. In Zeeland zijn de zelfredzaamheid van ouderen, de demografische druk en adequate samenwerking tussen de zorgpartijen cruciale aandachtspunten voor het behouden van de toegankelijkheid tot zorg. De Zuid-Limburgse Mijnstreek kenmerkt zich door een ongezonde, vergrijzende en krimpende populatie die erg veel zorg vraagt én krijgt. De regiobeelden geven CZ groep en de overheid inzicht in de regionale opgaven op zorggebied. Ze vormen een stevig startpunt om in de regio aan de slag te gaan met de geconstateerde uitdagingen die er liggen in de zorg. We hebben op de website www.regio-beeld.nl de regiobeelden van Zeeland en de Mijnstreek gepubliceerd. Andere regio’s waar wij marktleider zijn, zullen de komende periode worden toegevoegd. In 2020 zal in ieder geval de regio Haaglanden volgen.

Anderhalvelijnszorg succesvol

In de Zuid-Limburgse proeftuin ‘MijnZorg’ werken zorgverleners, verzekerden en CZ groep samen om de zorg slimmer te organiseren. Onderdeel van deze regionale proeftuin is de anderhalvelijnszorg in PlusPunt Medisch Centrum. Hier werken huisartsen en medisch specialisten nauw samen in een speciaal centrum. Het doel is dat patiënten sneller de juiste zorg op de juiste plek krijgen en daarvoor hoeven zij in veel gevallen niet naar het ziekenhuis te reizen. Patiënten worden op afspraak in het anderhalvelijnscentrum gezien door de medisch specialist die een behandeladvies geeft aan de huisarts. De huisarts houdt daarbij zelf de regie over de behandeling. Onnodige doorverwijzingen naar het ziekenhuis kunnen op deze manier voorkomen worden. In 2019 onderzocht de Universiteit Maastricht het resultaat van deze nieuwe zorgvorm en oordeelde positief. Uit het onderzoek blijkt dat voor tachtig procent van de patiënten de zorgvraag beantwoord was of verdere behandeling door de huisarts de beste oplossing is. Slechts één op de vijf patiënten werd na het consult doorverwezen naar het ziekenhuis. De onderzoekers zien dus door de introductie van het anderhalvelijnscentrum aanzienlijk lagere zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden en een toename van de tevredenheid bij patiënten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Zorg dichtbij via eHealth

Zorg dichtbij kan ook heel goed door middel van eHealth gerealiseerd worden. Er zijn meerdere toepassingen waarbij communicatie met zorgverleners binnen de eigen woonomgeving kan plaatsvinden; snel en efficiënt. Bijvoorbeeld met de huisarts. Ook zijn er steeds meer mogelijkheden voor zelfmanagement van chronische aandoeningen, zoals met digitale begeleiding van online coaches. Op al deze vlakken verkennen wij met het veld de mogelijkheden en stimuleren we de inzet van eHealth waar dat relevant en waardevol is. - Lees meer over nieuwe zorgprocessen met eHealth.