Risicomanagement

Met risicomanagement brengt CZ groep op een vroegtijdige en gestructureerde manier de (financiële) risico’s van de organisatie in kaart. We beoordelen de mogelijke gevolgen ervan en nemen proactief maatregelen om ze zoveel mogelijk te beheersen. Omdat wij een maatschappelijke rol vervullen en voor onze verzekerden een zo stabiel mogelijke premieontwikkeling nastreven, kiezen wij als organisatie voor een behoudende risicohouding.

Besturing en beheersing

De interne risicobeheersing- en controlesystemen van CZ groep zijn ingericht volgens het Three Lines of Defense-model. Dit model kent drie levels van risicomanagement, met elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Van de primaire lijnfuncties in de divisies (de eerste lijn) wordt verwacht dat zij hun risico’s kennen en beheersen en dit vastleggen in rapportages. De stafafdeling Governance, Risk & Compliance (de tweede lijn) levert daarvoor de structuren aan en ziet erop toe dat deze op een juiste wijze worden gebruikt. De Interne Audit Dienst van CZ groep (de derde lijn) toetst de werking van de beheersmaatregelen en stelt vast of er sprake is van effectieve, aantoonbare beheersing. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen van CZ groep. Over 2019 heeft de Raad van Bestuur een In Control Statement afgegeven.

Soorten risico's en risicohouding

In ons risicomanagement maken we onderscheid tussen verschillende soorten risico’s: verzekeringstechnische risico’s, marktrisico’s, tegenpartijkredietrisico’s, strategische risico’s, operationele risico’s en wet- en regelgevingsrisico’s. Per risicosoort bepalen we of we een risicomijdende, risicobehoudende, risico-accepterende of risicozoekende houding willen aannemen. In de meeste gevallen kiezen we voor een risicomijdende of risicobehoudende houding. Het gaat dan met name om financiële risico’s en risico’s op het gebied van operationele processen en integriteit. In twee gevallen kiezen we voor een risico-accepterende houding omdat het past bij onze strategische doelen. Bij zorginkoop zijn we bereid enig (reputatie)risico te lopen om onze rol in het zorgveld goed te vervullen. In ons debiteurenbeleid willen we verzekerden met betalingsproblemen zo goed mogelijk helpen (zie daarover meer in Onze service) waarvoor we enige mate van kredietrisico acceptabel vinden.

Actuele risico's

We zijn continu alert op ontwikkelingen in de wereld om ons heen die mogelijk een risico vormen voor de realisatie van onze strategische doelen. Ieder kwartaal stelt de Raad van Bestuur een risicorapportage met actuele risico’s vast die besproken wordt met de Raad van Commissarissen. In 2019 ging de aandacht onder meer uit naar de politieke beweging naar regiogestuurde zorg, de toename van ongecontracteerde zorg, de krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector en de oplopende wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer informatie over ons risicomanagement in het Financieel Jaarverslag 2019.