CZ groep en duurzaamheid

Met het uitvoeren van de basisverzekering sturen we op goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Dat is onze voornaamste taak en meteen ook een grote maatschappelijke opdracht. Zorg voor mens en maatschappij is daarmee een intrinsiek onderdeel van ons dagelijks werk. Hiernaast hebben we nadrukkelijk aandacht voor het milieu en voor onze verantwoordelijkheid in de keten.

Actueel in ons duurzaamheidsdenken zijn de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Zij bieden een kader waarbinnen we zowel de toegevoegde waarde van onze kernactiviteiten (toegang tot zorg verzekeren) als de verantwoordelijkheid die wij nemen voor algemene bedrijfsvoering (onder meer werkgeverschap, footprint en investeringen) een plaats kunnen geven.

Verantwoorde bedrijfsvoering als basis

Duurzaam ondernemen begint bij het goed inrichten van de eigen organisatie. We willen een betrouwbare en integere organisatie zijn, met een goed bestuur. We hebben geen winstoogmerk, dus eventuele positieve financiële resultaten zetten we in om reserves – indien nodig - op peil te houden en om de zorgpremie zo stabiel mogelijk te houden. Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving. Daarbovenop hebben wij onze eigen normen, zoals gedragscodes. Die helpen ons bij het omgaan met ethische dilemma’s die op ons pad komen. In Corporate Governance staan de uitgangspunten van goed bestuur binnen CZ groep beschreven.

Bijdragen aan SDG's

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen sinds 2015 de mondiale agenda die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Sinds 2019 koppelen wij ons beleid en onze bedrijfsvoering aan de SDG’s van de Verenigde Naties (zie ook het CZ Waardecreatiemodel en de Connectiviteitstabel bij dit verslag). We vinden het belangrijk om binnen de SDG’s te focussen op die zaken waar we echt impact kunnen hebben. Daarom hebben wij vier SDG’s geselecteerd waaraan wij aantoonbaar bijdragen met onze bedrijfsvoering en strategie.

Onze primaire selectie omvat ‘Goede gezondheid en welzijn’ (SDG 3) en ‘Waardig werk en economische groei’ (SDG 8). Deze doelen hangen direct samen met het toegankelijk, goed en betaalbaar houden van zorg in Nederland en het beheersen van zorgkosten als grootste uitgavepost in de overheidsbegroting. Ze sluiten naadloos aan op onze kerntaak als zorgverzekeraar. En op onze rol als werkgever. - Lees meer over onze inspanningen om zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden in ‘Zorg: verantwoord & dichtbij’ en ‘Toekomstbestendige zorg’. De wijze waarop wij invulling geven aan onze rol werkgever, is terug te vinden in ‘Betekenisvolle werkgever’.

Met de keuze voor ‘Einde aan armoede’ (SDG 1) willen we het belang onderstrepen van een brede kijk op zorgkostenbeheersing en samenwerking over de stelsels van zorg en welzijn heen. Wij pleiten hier in de maatschappij al meerdere jaren voor en werken in de praktijk aan concrete verbetering, onder meer door ons in te zetten voor een andere aanpak van multiproblematiek. - Lees meer over de wijze waarop wij ons inspannen om multiproblematiek te herkennen en hulp te bieden in 'Onze service’.

Met de keuze voor ‘Klimaatactie’ (SDG 13) bevestigen we ons commitment om bij te dragen aan een gezonde leefomgeving. Deze SDG is gericht op het beperken van de opwarming van de aarde door broeikasgassen terug te dringen en fossiele energie te vervangen door duurzame energie. SDG 13 heeft een belangrijk raakvlak met onze kerntaak. Onderzoek en praktijk tonen namelijk aan dat klimaatverandering significante gezondheidsproblemen veroorzaakt. We dragen bij aan deze SDG door invulling te geven aan onze ketenverantwoordelijkheid (vermogensbeheer en (zorg)inkoop) en via onze eigen bedrijfsvoering (onze footprint). - Lees meer over de wijze waarop wij onze impact in de keten inzetten, hoe wij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en hoe wij inzetten op het verlagen van onze footprint.