Van de Ledenraad

In 2019 heeft de Ledenraad haar rol als belangenbehartiger van de verzekerden van CZ groep proactief uitgevoerd bij de totstandkoming van CZ-beleid. Daarbij hadden we veel aandacht voor de balans tussen de toegankelijkheid van zorg voor alle CZ-verzekerden, de solidariteit, de kosten en de kwaliteit van zorg. Ook was in 2019 onze eigen rol een punt van aandacht.

Op het gebied van zorginkoop is de samenwerking tussen de Ledenraad en CZ groep het afgelopen jaar intensiever geworden. De opzet en uitvoering van het beleid krijgt altijd veel aandacht in de raad. Of het nu gaat om innovatie, de wijze waarop omzetplafonds worden ingezet bij ziekenhuizen of het wel of niet vergoeden van ongecontracteerde zorg. We zien dat CZ groep bij de keuzes die gemaakt worden continu de afwegingen blijft maken tussen solidariteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg en dat blijven wij het belangrijkste vinden. Hierin willen wij benadrukken dat we vinden dat het belang van de verzekerde altijd en zichtbaar gewaarborgd moet zijn en dat we tegelijkertijd vertrouwen hebben in het contracteringsbeleid van CZ groep.

Een opvallende ontwikkeling in 2019 was het vernieuwende contract met het Zuyderland Medisch Centrum in Zuid-Limburg. We zagen met de samenwerking met Zuyderland en het opstellen van regiobeelden dat er volop vernieuwing plaatsvindt in het zorglandschap. Wij vinden het mooi dat CZ groep met een tienjarig contract echt de tijd neemt om samen met het ziekenhuis een stempel te drukken en de gezondheidszorg in deze regio te verbeteren tegen lagere kosten. Bovendien juichen we het toe dat de relatie tussen CZ groep en het ziekenhuis verandert naar een partnerschap.

Versterking van de rol

Ten aanzien van de eigen rol, zoeken we in ieder proces naar het juiste moment waarop onze invloed en die van de verzekerde de meeste waarde heeft. Wat ons betreft is dat over het algemeen zo vroeg mogelijk in het beleidsontwikkelproces. Onze gesprekken hierover – zowel onderling als met de bestuurder - stonden in 2019 ook in het licht van de aankomende wet Verzekerdeninvloed. Een wet die tot doel heeft de invloed van verzekerden op het beleid te versterken. We hebben ons als raad erin verdiept om te verkennen of het iets in onze rol ten opzichte van de verzekerden en de CZ groep verandert, zodat we dat in 2020 goed kunnen implementeren.

Vernieuwing in Ledenraad en bestuur

Er waren in 2019 verkiezingen voor de Ledenraad waardoor er een flinke ‘nieuwe lichting’ leden bij is gekomen. Die nieuwe leden wilden we goed inwerken, daarom kregen alle nieuwe leden een buddy vanuit één van de langer zittende leden om dit proces soepel te laten verlopen. We merken dat het goed is om vernieuwing te hebben. Over vernieuwing gesproken: de benoeming van Joep de Groot als voorzitter van de Raad van Bestuur geeft ook een nieuwe impuls. Niet alleen binnen de organisatie maar ook in de bestuurslagen. Wij kijken opnieuw naar hoe we als Ledenraad en bestuur optimaal met elkaar kunnen samenwerken. We kenden Joep al langer vanuit zijn rol als bestuurder bij CbusineZ en dit jaar zijn wij op zijn uitnodiging op bezoek gegaan bij Hubrecht Organoid Technology. Een fascinerende stichting die in Utrecht uit stamcellen van patiënten ‘mini-organen’ kweekt, waarmee medicijnen op individueel patiëntniveau getest kunnen worden. Het was een indrukwekkend bezoek wat ons enerzijds liet zien hoe innovaties kunnen bijdragen aan betere en meer op de persoon afgestemde werking van geneesmiddelen en anderzijds hoe de inspanningen van CbusineZ voordelen opleveren voor de verzekerden van CZ groep.

Blik op de toekomst

Het grootste dilemma voor ons als Ledenraad blijft hoe CZ groep een optimaal evenwicht kan vinden in kosten, kwaliteit, solidariteit en toegang tot zorg. Dat zal ook de komende jaren een dilemma blijven, zij het dat oplossingen steeds urgenter worden omdat de zorgkosten door blijven stijgen. Voor de Ledenraad zelf wordt het belangrijk om met de komst van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur te onderzoeken hoe we meer interactie kunnen bewerkstelligen tussen de Raad van Bestuur, de Ledenraad en de Raad van Commissarissen. Hoe benutten we elkaars capaciteiten het beste? Ook een passende doorvoering van de nieuwe wet Verzekerdeninvloed staat op ons programma voor 2020. Daarin zoeken we doorlopend naar de balans tussen kritisch zijn en vertrouwen hebben. Daar wordt het bestuur van CZ groep alleen maar sterker van.