Verslag van de Raad van Commissarissen

CZ groep heeft zich in 2019 wederom een betrokken, sterke zorgverzekeraar getoond die zich inzet voor goede toegang tot zorg en het behoud van het solidaire zorgstelsel in Nederland. De Raad van Commissarissen kijkt terug op een jaar waarin de organisatie mooie stappen heeft gezet in het bijdragen aan zorgvernieuwing, onder meer via duurzame coalities en het stimuleren van digitalisering in zorg. Tegelijkertijd heeft CZ groep intern ook de nodige groei en digitalisering doorgemaakt.

In 2019 is binnen de Raad van Commissarissen bijzondere aandacht uitgegaan naar de selectie en benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. Het was een intensief proces dat we met veel zorgvuldigheid hebben doorlopen. We hebben een profiel opgesteld waarin rekening is gehouden met allerlei aspecten van de beoogde leider. Daarbij ging het niet alleen om kennis en vaardigheden. We wilden ook iemand die de plek van de zorgverzekeraar op het speelveld van overheid, aanbieders en verzekerden goed begrijpt en mede vorm kan geven. Bovendien moest er een goede match zijn met het andere lid van de Raad van Bestuur. We hebben verschillende kandidaten gesproken en zijn zeer verheugd om Joep de Groot als nieuwe voorzitter te hebben kunnen benoemen.

Bespreekpunten 2019

Als Raad van Commissarissen toetsen we continu of de bedrijfsvoering en werkwijze van de bestuurders in lijn zijn met de strategie en het governancebeleid van de organisatie. Daarbij bezien we of interne omstandigheden of nieuwe externe ontwikkelingen reden zijn om de koers bij te stellen. In 2019 spraken we met de Raad van Bestuur en leden van het Concern Management Team over onder meer de introductie van het label Just en de positie van CZdirect, over de wettelijke maximering van de collectiviteitskorting per 2020 en de visie van CZ groep op de meerwaarde van de zakelijke collectieve zorgverzekering. Daarnaast bespraken we de opmars van digitalisering, zowel binnen CZ groep als in de zorgsector. Een belangrijk intern aandachtspunt hierbij was de voorbereiding van de overgang naar het nieuwe declaratiesysteem eind 2020. Een verlies van arbeidsplaatsen is daarbij onvermijdelijk. We zien hoe zorgvuldig CZ groep dat benadert en dat er voor medewerkers wiens baan dreigt te verdwijnen bijtijds wordt gewerkt aan begeleiding en herplaatsing. Over de voortgang van de implementatie van het nieuwe declaratiesysteem worden wij als commissarissen goed op de hoogte gehouden en hebben vertrouwen in de wijze waarop dit wordt geleid.

In 2019 spraken we met de Raad van Bestuur verder over het onderscheidend vermogen van CZ groep. We constateerden dat de focus op goede toegang tot zorg, het benadrukken van het belang van solidariteit in het stelsel en de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie kenmerkend voor CZ groep zijn. Bovendien geven de vernieuwende concepten de organisatie een duidelijk gezicht. In dit kader stonden we stil bij de bevordering van de vorming van landelijke netwerken van expertcentra om de kwaliteit, doelmatigheid en efficiëntie van expertzorg te verhogen. Dit geeft CZ groep vorm via de Stichting Egidius Zorgconcepten. Ook hebben we uitgebreid gesproken over de eerste ‘duurzame coalitie’ die CZ groep met het Zuyderland Medisch Centrum sloot; een uniek tienjaren contract waarin op een intensief level wordt samengewerkt (in co-creatie) aan verbetering en vernieuwing van zorg in de regio. Twee mooie initiatieven die gericht zijn op de toekomstbestendigheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

De RvC in 2019

In 2019 is de samenstelling van de Raad van Commissarissen punt van aandacht geweest. Eind 2019 liep de zittingstermijn af van Charles Estourgie. Hij nam per 1 januari 2020 afscheid. Ook op deze plek danken wij hem hartelijk voor zijn deskundige en collegiale inzet. Zijn opvolger is Pieter Jongstra.

Ook afgelopen jaar organiseerden wij een zelfevaluatie, dit maal onder externe begeleiding. De begeleider nam heel specifiek onder de loep hoe wij als commissarissen onderling met elkaar werken. Met de resultaten van deze zelfevaluatie kunnen wij ons werk nog beter doen. Als verbeterpunt kwam naar voren dat wij elkaar soms wat verder mogen bevragen op onze standpunten. Net als in veel andere goed op elkaar ingespeelde teams gaan we er soms teveel vanuit dat we het standpunt van de ander kennen. Die veronderstelling hoeft niet altijd te kloppen: reden om elkaar uitgebreider te bevragen op onze visie en standpunten bij bepaalde onderwerpen.

In het kader van Permanente Educatie hebben we in 2019 onder meer verdiepende kennis opgedaan van ‘process mining’, kwaliteitsmeting in Verpleging en Verzorging en risicoverevening. Ook hebben we gedebatteerd met externe experts over onder meer medische ethiek en is er een informatiesessie aan de Wet langdurige zorg (Wlz) besteed.

RvC commissies 2019

Binnen de Raad van Commissarissen zijn een Audit-Risk Commissie (ARC) en een Remuneratie-/Benoemingscommissie actief. De ARC heeft een voorbereidende taak op de onderwerpen financiën, risico’s en compliance (het voldoen aan wet- en regelgeving). De Remuneratie-/Benoemingscommissie treft de voorbereidingen voor de voltallige Raad van Commissarissen op het gebied van het belonings- en benoemingsbeleid van CZ groep. Voor deze laatste commissie waren de start van de nieuwe bestuursvoorzitter en de werving van Pieter Jongstra als nieuwe commissaris de belangrijkste aandachtspunten in 2019. Daarnaast is het beloningsbeleid getoetst en goedgekeurd en zijn binnen de voltallige Raad van Commissarissen het functioneren van het bestuur en het management aan de orde geweest. Binnen de ARC is in 2019 onder meer gesproken over de risicorapportages, de jaarcijfers, het maatschappelijk verantwoorde vermogensbeheer van CZ groep, de managementletter, het accountantsverslag, de premiestelling 2020 en risicoverevening. Ook is stilgestaan bij cyber security en de contractering van zorg. Een ander belangrijk punt van aandacht was de voorbereiding van de herstructurering van verschillende juridische entiteiten die als risicodrager onder de CZ groep vallen. Dit is vooral een financieel-juridische exercitie die ervoor moet zorgen dat de overdraagbaarheid van vermogen tussen de verschillende risicodragers wordt verbeterd. Daarnaast wordt de consistentie en eenvoud van de juridische structuur vergroot en worden de statuten geharmoniseerd en geactualiseerd.

Goed jaar

De Raad van Commissarissen kijkt terug op een goed jaar voor CZ groep. Dit geldt zowel voor het financiële en commerciële resultaat als voor het stimuleren van verbetering en vernieuwing in het zorgveld en het bijdragen aan de beheersing van de zorgkostenstijging in Nederland. Mede daarom is een compliment aan het bestuur én de medewerkers van CZ groep hier op zijn plaats.